Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Obsługa czytelnika w systemie SOWA2 pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów, jednak aby ta automatyzacja równocześnie pozwalała na zapewnienie właściwej komunikacji z czytelnikami niezbędne jest skonfigurowanie systemu tak, by ważne komunikaty wysyłał do nich pocztą elektroniczną. Przede wszystkim biblioteka powinna posiadać konto pocztowe i znać parametry tego konta - do konfiguracji SOWY potrzebne są takie same parametry jak w przypadku konfiguracji skrzynki pocztowej w programach takich jak Outlook, Thunderbird itp. W szczególności są to:

 • adres e-mail
 • adres serwera SMTP (jest to serwer wysyłający pocztę)
 • sposób szyfrowania transmisji (zwykle dostępne są transmisje bez szyfrowania, zabezpieczone przez SSL albo przez TLS)
 • numer portu serwera SMTP
 • nazwa użytkownika
 • hasło użytkownika

SOWA2 do wysyłki poczty elektronicznej korzysta z zewnętrznego modułu (zob. SMAILER). Pozwala również na konfigurację wielu adresów wysyłki poczty.

Konfiguracja modułu zewnętrznego

SOWA2 korzysta z zewnętrznego mechanizmu wysyłki poczty - modułu SMAILER. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu modułu SMAILER trzeba także skonfigurować serwer SOWA2 do współpracy z tym modułem.

W pliku konfiguracyjnym serwera SOWA2 należy w sekcji [DLL] dodać bibliotekę libsmailer.so (a w przypadku systemu Windows smailer.dll), np.:

Przykładowy wpis w .ini dla systemu Linux
[DLL]
...
9=libsmailer.so|internal
...

Dodać należy także sekcję [MAIL], w której należy podać dwa parametry:

 • sender - adres nadawcy (ten adres konta nadawcy musi być poprawnie skonfigurowany w module SMAILER)
 • name - nazwa opisowa nadawcy (ta wartość będzie wykorzystana w SOWIE w polach wyboru konta nadawcy)

Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie ścieżki do katalogu kolejki poczty wychodzącej (zob. obsługa kolejki SMAILER). Ścieżkę tą należy zdefiniować w parametrze CFG_MAILER_SPOOL, np.:

Przykład ustawienia parametru w Linux
p# CFG_MAILER_SPOOL /home/sowa/.sowang/var/spool/mail/

Więcej informacji dostępnych jest w dokumentacji modułu SMAILER.

Konfiguracja kolejnych kont nadawcy

System SOWA pozwala skonfigurować dowolną liczbę kont nadawcy (np. osobne dla wypożyczalni głównej, osobne dla poszczególnych filii). W tym celu należy dodać do pliku konfiguracyjnego serwera kolejne sekcje, których nazwa rozpoczyna się od MAIL - np.:

[MAILF1]
sender=filia1@publicznabp.pl
name=Filia nr 1 Biblioteki Publicznej

Końcówka nazwy sekcji (tu np. F1) to identyfikator nadawcy - jest wartością dla parametru CFG_AGENDA_MAIL i nie może być cyfrą. Ten sam identyfikator wykorzystuje się w przypadku definiowania odrębnych stopek wiadomości dla poszczególnych nadawców. Ponadto - aby konta nadawcy były dostępne na formularzu ręcznego wysłania listu do czytelnika w programie wypożyczalni, należy określenia dostępnych nadawców dodać do parametru CFG_SENDERS (w formie z parametru będą widoczne na formularzu).

Przykład ustawienia parametrów dla dodatkowych kont
p# CFG_AGENDA_MAIL 0||1|F1|
p# CFG_SENDERS |Konto główne biblioteki|F1|Konto filii nr 1|

 

Parametry wysyłki poczty

Następujące parametry (ustawiane poleceniem P# w programie administratora) mają wpływ na wysyłanie powiadomień.

ParametrOpisDomyślnie
CFG_AGENDA_MAIL

Pozwala przypisać poszczególnym agendom konkretne konto nadawcy. Jest to lista wartości: nr_agendy|id_nadawcy|... Np. Ustawienie wartości:

0||1|F1|

oznacza, że agenda "0" ma przypisanego nadawcę domyślnego (puste id_nadawcy), zaś agenda "1" nadwcę zdefiniowanego w sekcji MAILF1

 
CFG_SENDERS

Określa konta nadawcy na liście dostępnych w formularzu "Wyślij list" programu obsługi wypożyczeń. Parametr to lista wartości: id_nadawcy|opis_dla_formularza|.... Np. ustawienie wartości

|Wypożyczalnia Głóna|F1|Wysyłka jako Filia nr 1|

ustawi listę wyboru nadawcy w formularzu opcję "Wypożyczalnia Główna" (wysyłka przez nadawcę z sekcji MAIL) oraz "Wysyłka jako Filia nr 1" (wysyłka przez nadawcę z sekcji MAILF1).

 

CFG_MONIT_MAIL

Jeśli >0 oraz liczba dni przetrzymania dzieli się przez wartość parametr, to wysyłany jest monit mailem

3 (SOWA2), 7 (SOWASQL)
CFG_ZAM_MAILJeśli n>0 wysyła mail n dni przed końcem zamówienia (SOWA2, SOWASQL) 
CFG_REZ_MAILJeśli n>0 wysyła mail n dni po dacie oznaczenia rezerwacji do odbioru (SOWA2) 

CFG_INFO_MAIL

Jeśli n>0 wysyła mail n dni przed końcem wypożyczenia (SOWA2)

 
CFG_PRZYPOMNIJJeśli n>0 wysyła mail n dni przed końcem wypożyczenia (SOWASQL) 
CFG_PRZYPOMNIJ_<nr_agendy>j/w - dla konkretnej agendy (SOWASQL) 
CFG_WYP_KARA_MONITPrezentacja kary w mailowym monicie: N wyłącza prezentację 

 

Rodzaje wiadomości

Wiadomości można podzielić na dwie kategorie:

 • powiadomienia - wiadomości dotyczące automatycznych operacji na koncie czytelnika (np. monity) i wysyłane są zarówno na adresy e-mail czytelnika, jak i na dodatkowe adresy (np. rodziców) zdefiniowane dla czytelnika
 • potwierdzenia - wiadomości dotyczące operacji wykonywanych przez czytelnika (niekoniecznie zmieniające stan konta). Wysyłane są tylko na adresy e-mail czytelnika.

Wysyłane są następujące wiadomości:

KodRodzajCel wiadomości
ZAM2REZPowiadomienieZmiana stanu zamówienia na rezerwację
ODBPowiadomienieZmiana stanu rezerwacji na "do odbioru"
REZ_PPowiadomieniePrzypomnienie o pozycjach zarezerwowanych, a nie odebranych
REZ_UPowiadomieniePowiadomienie o skasowaniu nieodebranej rezerwacji
ZAM_PPowiadomieniePowiadomienie o końcu ważności zamówienia na pozycję
UPPowiadomienieUpomnienie przy przetrzymaniu pozycji
PRZPowiadomieniePrzypomnienie o upływającym terminie zwrotu
HASLOPowiadomienieWysłanie nowo utworzonego hasła na adres czytelnika
HASLO_NPotwierdzeniePotwierdzenie żądania zmiany hasła
HASLO_RPotwierdzenieWygenerowanie nowego hasła do konta czytelnika
ZAPIS_NPotwierdzenieSamozapis: wysyłka linka aktywacyjnego
ZAPIS_PPotwierdzenieSamozapis: ponowna wysyłka linka aktywacyjnego
ZAPIS_RPotwierdzenieSamozapis: potwierdzenie utworzenia konta

Prócz tego, w przypadku skonfigurowanych modułów realizacji zakupów oraz wypożyczeń międzybibliotecznych, dostępne są następujące wiadomości (potwierdzenia):

KodCel wiadomości
KUP_RPrzyjęcie do realizacji zlecenia zakupu
KUP_AAnulowanie zlecenia zakupu
KUP_ZZakończenie (zrealizowanie) zlecenia zakupu
MBSTATZmiana statusu wypożyczenia międzybibliotecznego

Ponadto z programu wypożyczalni możliwe jest wysyłanie wiadomości grupowych do poszczególnych kategorii czytelników (kod: GRUPOWY).

Treść wiadomości

Wszystkie treści w wiadomości są parametryzowalne. Dla każdej wiadomości można ustawić parametr bazy czytelników (czyli za pomocą komendy W# w programie administratora):

 • MAIL_T_<kod> - tytuł wiadomości
 • MAIL_TXT_<kod>_<sekcja> - treść wiadomości - jeśli wiadomość podzielona jest na sekcje, które występują w wiadomości (lub nie) w zależności od sytuacji, wówczas treść określana jest w kilku parametrach.

W treści wiadomości mogą występować następujące konstrukcje:

 • ${zmienna} - w momencie generowania wiadomości zastępowana jest wartością zmiennej (każda wiadomość ma swoją listę dostępnych zmiennych)
 • <<LIST>> ... <</LIST>> - znaczniki listy - jeśli z wiadomością związana jest jakaś lista obiektów (np. lista książek przetrzymanych), wówczas dla każdego takiego obiektu generowany jest wiersz wiadomości wg schematu określonego wewnątrz tych znaczników.
 • <<BR>> - wymuszenie złamania wiersza
 • <<U>> - znak podkreślnika
 • <<A>> link <</A>> - wygenerowanie linka o treści "link". W przypadku maili w HTMLu wygeneruje to odpowiedni znacznik HTML, dla maili tekstowych zostanie usunięty.

Dodatkowo wszystkie wiadomości automatyczne są uzupełniane o informacje o koncie czytelnika oraz stopkę.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_TXT_READER_INFOMiędzy treścią a stopką

Dotyczy konta czytelnika: ${nazwisko} (numer karty: ${nr_karty})

MAIL_TXT_FOOTERStopka wiadomościList został wygenerowany automatycznie, prosimy na niego nie odpowiadać.

Jeśli skonfigurowano więcej kont nadawcy można dla każdego z nich ustawić indywidualną stopkę wiadomości. Należy w tym celu ustawić parametr MAIL_TXT_FOOTER_id - gdzie w miejscu id podajemy identyfikator konta nadawcy. Np.:

W# MAIL_TXT_FOOTER_F1 List został wygenerowany automatycznie w filli nr 1, prosimy na niego nie odpowiadać.

W kolejnych podpunktach omówione zostaną poszczególne rodzaje wiadomości oraz dostępne dla nich parametry i zmienne.

Zmiana zamówienia na rezerwację

Gdy czytelnik ma zamówienie na pozycję, którą właśnie zwrócono do biblioteki, a był pierwszy na liście oczekujących, wówczas system automatycznie przekształca zamówienie na rezerwację tej pozycji i wysyła wiadomość.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_ZAM2REZTytułDo odbioru
MAIL_TXT_ZAM2REZTreśćBiblioteka prosi o odbiór zamawianej pozycji "${opis}" - ${agenda}.

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
opisSkrócony opis pozycji - zawiera tytuł, autora i numer egzemplarza
agendaNazwa agendy
Przykład wiadomości
Biblioteka prosi o odbiór zamawianej pozycji "505 praktycznych skryptow dla webmastera / Marcin Lis. (egz. 002003300000)" - Wypożyczalnia Główna.

Zmiana statusu rezerwacji na "do odbioru"

Gdy czytelnik zarezerwował dostępną do wypożyczenia pozycję i zostanie ona już doniesiona z magazynu, zmieniany jest stan rezerwacji na "do odbioru" (i jednocześnie od tego momentu nie można już anulowac rezerwacji). W tej sytuacji wysyłane jest nastepujące powiadomienie.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_ODBTytułDo odbioru
MAIL_TXT_ODBTreśćZarezerwowana pozycja "${opis}" jest gotowa do odbioru w ${agenda}.

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
opisSkrócony opis pozycji - zawiera tytuł, autora i numer egzemplarza
agendaNazwa agendy
Przykład wiadomości
Zarezerwowana pozycja "505 praktycznych skryptow dla webmastera / Marcin Lis. (egz. 002003300000)" jest gotowa do odbioru w Wypożyczalnia Główna.

Powiadomienie o nieodebranych rezerwacjach

(tylko w serwerach SOWA2/MARC21) Zarezerwowane pozycje, dotąd nieodebrane przez czytelnika mogą generować wiadomość: (zob. CFG_REZ_MAIL):

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_REZ_PTytułPrzypomnienie o rezerwacji
MAIL_TXT_REZ_P_STARTTreść: początekPrzypominamy, że wymienione poniżej egzemplarze czekają na odebranie (są dla Ciebie zarezerwowane):
MAIL_TXT_REZ_P_LISTTreść: lista pozycji<<LIST>> ${no}. ${opis} - ${agenda}<</LIST>>
MAIL_TXT_REZ_P_STOPTreść: koniecW celu anulowania rezerwacji prosimy o kontakt z bibliotekarzem.

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
noNumer kolejny pozycji (od 1.)
opisSkrócony opis pozycji - zawiera tytuł, autora i numer egzemplarza
agendaNazwa agendy
data_rezData rezerwacji pozycji
Przykładowa wiadomość
Przypominamy, że wymienionne poniżej egzemplarze czekają na odebranie (są dla Ciebie zarezerwowane):
 1. 505 praktycznych skryptow dla webmastera / Marcin Lis. (egz. 002003300000) - Wypożyczalnia Główna
W celu anulowania rezerwacji prosimy o kontakt z bibliotekarzem.

 

Powiadomienie o skasowaniu rezerwacji

Zarezerwowana i nieodebrana w terminie rezerwacja może być skasowana. Wówczas na adres czytelnika wysyłana jest wiadomość.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_REZ_UTytułSkasowano rezerwacje
MAIL_TXT_REZ_UTreśćPracownik biblioteki skasował nieodebraną rezerwację "${opis}" - ${agenda}.

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
opisSkrócony opis pozycji - zawiera tytuł, autora i numer egzemplarza
agendaNazwa agendy
Przykładowa wiadomość
Pracownik biblioteki skasował nieodebraną rezerwację "Zielone jabłuszko / Izabela Sowa. (egz. 000054972000)" - Wypożyczalnia Główna. 

Powiadomienie o końcu ważności zamówienia

(tylko serwery SOWA2/MARC21) Na n dni przed końcem ważności zamówienia (zob. CFG_ZAM_MAIL) wysyłana jest wiadomość.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_ZAM_PTytułPrzypomnienie o zamówieniu
MAIL_TXT_ZAM_P_STARTTreść: początekInformujemy, że kończy się czas oczekiwania (ważność zamówienia) na wymienione poniżej pozycje:
MAIL_TXT_ZAM_P_LISTTreść: lista pozycji<<LIST>> ${no}. ${opis} (${data_zam} - ${data_max}) - ${agenda}<</LIST>>
MAIL_TXT_ZAM_P_STOPTreść: koniecZamówienie można prolongować poprzez stronę internetową biblioteki.

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
noNumer kolejny pozycji (od 1.)
opisSkrócony opis pozycji - zawiera tytuł, autora i numer egzemplarza
agendaNazwa agendy
data_zamData złożenia zamówienia
data_maxData ważności zamówienia
Przykładowa wiadomość
Informujemy, że kończy się czas oczekiwania (ważność zamówienia) na wymienione poniżej pozycje:
 1. Samochód : teoria, konstrukcja i obliczanie : podręcznik akademicki / Kazimierz Studziński. (22.03.2012 - 22.04.2012) - Wypożyczalnia Naukowa
Zamówienie można prolongować poprzez stronę internetową biblioteki.

 

Upomnienie przy przetrzymaniu pozycji

Jeśli czytelnik nie zwrócił w terminie, wówczas co n dni (zob. CFG_MONIT_MAIL) wysyłana jest wiadomość.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_UPTytułUpomnienie
MAIL_TXT_UP_STARTTreść: początekProsimy o niezwłoczny zwrot wymienionych poniżej, przetrzymanych egzemplarzy:
MAIL_TXT_UP_LISTTreść: lista pozycji<<LIST>> ${no}. ${opis} - Termin zwrotu upłynął: ${data_zwr} - ${agenda}<</LIST>>
MAIL_TXT_UP_KARATreść: jeśli naliczono karę - na końcuInformujemy, że opłata za przetrzymanie powyższych egzemplarzy do dnia ${data} wynosi ${suma} zł.

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
noNumer kolejny pozycji (od 1.)
opisSkrócony opis pozycji - zawiera tytuł, autora i numer egzemplarza
data_zwrData zwrotu danego egzemplarza
agendaNazwa agendy
dataData bieżąca
sumaŁączna kwota naliczonych kar

 

Przypomnienie o upływającym terminie zwrotu

Na n dni przed upływającym terminem zwrotu pozycji (zob. CFG_INFO_MAIL) wysyłane jest przypomnienie. Treść maila jest różna w zależności od tego, czy biblioteka dopuszcza samoobsługowe prolongaty wypożyczeń przez WWW, czy też nie.

W przypadku SOWA2/MARC21 wysyłany jest jeden email dla pozycji, których termin zwrotu mija za n dni (zob. CFG_INFO_MAIL). Data ta pojawi się w zmiennej ${data}. Natomiast w przypadku SOWA2SQL zmienna ta będzie pusta, za to dla każdego elementu listy pozycji wypełniona będzie zmienna ${data_zwr} wartością: Data zwrotu: DD.MM.YYYY.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_PRZTytułPrzypomnienie
MAIL_TXT_PRZ_STARTTreść: początek (SQL)Przypominamy, że kończy się okres wypożyczenia wymienionych poniżej egzemplarzy:
MAIL_TXT_PRZ_START_DTreść: początekPrzypominamy, że w dniu ${data} kończy się okres wypożyczenia wymienionych poniżej egzemplarzy:
MAIL_TXT_PRZ_LISTTreść: lista pozycji<<LIST>> ${no}. ${opis} - ${data_zwr}${agenda}<</LIST>>
MAIL_TXT_PRZ_PRL_AUTreść: koniec (jeśli można prolongować)Wypożyczenia można prolongować poprzez stronę internetową biblioteki.
MAIL_TXT_PRZ_PRL_BIBTreść: koniec (jeśli nie można prolongować)W celu prolongowania wypożyczeń prosimy o kontakt z bibliotekarzem.

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
noNumer kolejny pozycji (od 1.)
opisSkrócony opis pozycji - zawiera tytuł, autora i numer egzemplarza
agendaNazwa agendy
data_zwrData zwrotu egzemplarza (tylko w SOWASQL)
dataTermin zwrotu egzemplarzy (tylko w SOWA2/MARC21)

 

Utworzenie nowego hasła czytelnika

W przypadku braku założonego hasła na konto czytelnika system automatycznie generuje nowe, losowe hasło i wysyła je na adres e-mail czytelnika (o ile w ogóle jest wypełniony).

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_HASLOTytułHasło dostępu do konta czytelnika
MAIL_TXT_HASLOTreśćW dniu dzisiejszym zostało założone hasło umożliwiające logowanie się w katalogu biblioteki przez WWW. Jest ono następujące:<<BR>><<BR>>${haslo}<<BR>><<BR>>Po pierwszym logowaniu hasło należy zmienić samodzielnie.

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
hasloNowe wygenerowane hasło
Przykład wiadomości
W dniu dzisiejszym zostało założone hasło umożliwiające logowanie się w katalogu biblioteki przez WWW. Jest ono następujące:

 -;@rK=0

Po pierwszym logowaniu hasło należy zmienić samodzielnie.

Potwierdzenie żądania zmiany hasła

Gdy poprzez stronę katalogu on-line czytelnik zażąda zmiany hasła (gdyż np. zapomniał starego) - otrzyma na adres e-mail wiadomość z linkiem potwierdzającym żądanie wygenerowania nowego hasła.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_HASLO_NTytułPotwierdzenie żądania zmiany hasła
MAIL_TXT_HASLO_NTreść

Prosimy o potwierdzenie operacji wygenerowania nowego hasła do konta czytelnika w bibliotece.<<BR>>Żądanie zostało wysłane z numeru IP ${IP}.<<BR>><<BR>>Aby potwierdzić żądanie należy kliknąć w poniższy odnośnik, lub skopiować go do przeglądarki internetowej.<<BR>><<BR>><<A>>${URL}<</A>><<BR>><<BR>>Można także anulować operację klikając na poniższy odnośnik<<BR>><<BR>><<A>>${URLc}<</A>>

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
IPAdres IP klienta
URLAdres URL do linku potwierdzającego operację
Przykład wiadomości
Prosimy o potwierdzenie operacji wygenerowania nowego hasła do konta czytelnika w bibliotece.
Żądanie zostało wysłane z numeru IP 81.210.3.58.

Aby potwierdzić żądanie należy kliknąć w poniższy odnośnik, lub skopiować go do przeglądarki internetowej.

http://www.demo.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=210&typ=confirm&id=e8a7f8f3-ad28-4c91-bd72-add30472bde4

Można także anulować operację klikając na poniższy odnośnik

http://www.demo.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=210&typ=negate&id=e8a7f8f3-ad28-4c91-bd72-add30472bde4

Wygenerowanie nowego hasła

Gdy czytelnik kliknie w link potwierdzający żądanie zmiany hasła, nowe losowe hasło zostanie mu wysłane niniejszą wiadomością.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_HASLO_RTytułHasło dostępu do konta czytelnika
MAIL_TXT_HASLO_RTreśćTwoje nowe hasło do konta czytelnika w bibliotece: ${haslo}<<BR>><<BR>>Na konto można się zalogować na stronie: ${URL}<<BR>><<BR>>Jako identyfikator użytkownika należy użyć ${sposoby}.

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
hasloNowe wygenerowane hasło
URLAdres URL do strony logowania się w katalogu on-line
sposobyDostępne sposoby logowania się na konto (po przecinkach)
Przykład wiadomości
Twoje nowe hasło do konta czytelnika w bibliotece: Nat=Ntd

Na konto można się zalogować na stronie: http://www.demo.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=210&typ=acc&id=info

Jako identyfikator użytkownika należy użyć adres e-mail, numer karty, nazwisko i imię lub PESEL.

Samozapis: wysyłka linka aktywacyjnego

Po wypełnieniu formularza samodzielnego zapisu czytelnika do biblioteki, wysyłany jest na podany przez niego adres link aktywacyjny.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_ZAPIS_NTytułPotwierdzenie rejestracji konta
MAIL_TXT_ZAPIS_NTreść
Prosimy o potwierdzenie operacji rejestracji konta czytelnika w bibliotece.<<BR>><<BR>>Z numeru IP ${IP} wprowadzono podczas rejestracji dane:<<BR>><<BR>>Nazwisko: ${nazwisko}<<BR>>PESEL: ${pesel}<<BR>><<BR>>Aby potwierdzić rejestrację należy kliknąć w poniższy odnośnik, lub skopiować go do przeglądarki internetowej.<<BR>><<BR>><<A>>${URL}<</A>><<BR>><<BR>>Jeśli zaszła pomyłka, możliwe jest anulowanie rejestracji konta. Aby anulować należy kliknąć w poniższy odnośnik.<<BR>><<BR>><<A>>${URLc}<</A>>

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
IPAdres IP klienta
nazwiskoNazwisko i imię wprowadzone podczas rejestracji
peselNumer PESEL podany podczas rejestracji
URLAdres URL do linku potwierdzającego operację zapisu
pan.1 - pan.4Forma grzecznościowa w zależności od płci w odpowiednim przypadku (1 - mianownik, 2 - dopełniacz, 3 - celownik, 4 - biernik)
Przykładowa wiadomość
Prosimy o potwierdzenie operacji rejestracji konta czytelnika w bibliotece.

Z numeru IP 81.210.3.58 wprowadzono podczas rejestracji dane:

Nazwisko: Kowalski Szczepan
PESEL: 76113023142

Aby potwierdzić rejestrację należy kliknąć w poniższy odnośnik, lub skopiować go do przeglądarki internetowej.
http://www.demo.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=210&typ=confirm&id=c6a3ed6b-6975-46dd-a3b0-5359c895dafe

Jeśli zaszła pomyłka, możliwe jest anulowanie rejestracji konta. Aby anulować należy kliknąć w poniższy odnośnik.

http://www.demo.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=210&typ=negate&id=c6a3ed6b-6975-46dd-a3b0-5359c895dafe

Samozapis: ponowna wysyłka linka aktywacyjnego

Jeśli czytelnik nie potwierdził jeszcze rejestracji i ponownie wypełni formularz rejestracyjny, wówczas ponownie wysyłany jest link aktywacyjny.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_ZAPIS_PTytułPotwierdzenie rejestracji konta
MAIL_TXT_ZAPIS_PTreść
Prosimy o potwierdzenie operacji rejestracji konta czytelnika w bibliotece.<<BR>><<BR>>Z numeru IP ${IP} wprowadzono podczas rejestracji następujące dane:<<BR>>Nazwisko: ${nazwisko}<<BR>>PESEL: ${pesel}<<BR>><<BR>>Aby potwierdzić rejestrację należy kliknąć w poniższy odnośnik, lub skopiować go do przeglądarki internetowej.<<BR>><<BR>><<A>>${URL}<</A>><<BR>><<BR>>Jeśli zaszła pomyłka, możliwe jest anulowanie rejestracji konta. Aby anulować należy kliknąć w poniższy odnośnik.<<BR>><<BR>><<A>>${URLc}<</A>>

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
IPAdres IP klienta
nazwiskoNazwisko i imię wprowadzone podczas rejestracji
peselNumer PESEL podany podczas rejestracji
URLAdres URL do linku potwierdzającego operację zapisu
pan.1 - pan.4Forma grzecznościowa w zależności od płci w odpowiednim przypadku (1 - mianownik, 2 - dopełniacz, 3 - celownik, 4 - biernik)

Potwierdzenie samozapisu

Gdy czytelnik kliknie link aktywacyjny otrzyma wiadomość z hasłem dostępu do konta czytelnika.

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_ZAPIS_RTytułPotwierdzenie rejestracji konta czytelnika (hasło dostępu)
MAIL_TXT_ZAPIS_RTreśćRejestracja konta została potwierdzona.<<BR>>Twoje hasło do konta czytelnika w bibliotece: ${haslo}<<BR>><<BR>>Na konto można się zalogować na stronie: ${URL}<<BR>><<BR>>Jako identyfikator użytkownika należy użyć ${sposoby}<<BR>><<BR>>Wprowadzone podczas rejestracji dane:<<BR>>Nazwisko: ${nazwisko}<<BR>>PESEL: ${pesel}<<BR>>

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
hasloNowo wygenerowane hasło
nazwiskoNazwisko i imię wprowadzone podczas rejestracji
peselNumer PESEL podany podczas rejestracji
URLAdres URL do strony logowania się w katalogu on-line
sposobyDostępne sposoby logowania się na konto (po przecinkach)
Przykładowa wiadomość
Rejestracja konta została potwierdzona.
Twoje hasło do konta czytelnika w bibliotece: Rj>g89-

Na konto można się zalogować na stronie: http://www.demo.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=210&typ=acc&id=info

Jako identyfikator użytkownika należy użyć adres e-mail, numer karty, nazwisko i imię lub PESEL

Wprowadzone podczas rejestracji dane:
Nazwisko: Kowalski Szczepan
PESEL: 76113023142

Zmiana statusu zlecenia zakupu

W przypadku gdy jest wdrożony mechanizm obsługi zleceń zakupu książek, są wysyłane powiadomienia o zmianie statusu tego zlecenia. Są 3 dostępne powiadomienia:

Powiadomienie o przyjęciu do realizacji zlecenia zakupu (KUP_R), anulowaniu zlecenia zakupu (KUP_A) oraz zakończeniu zlecenia zakupu (KUP_Z):

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_KUP_RTytułPowiadomienie
MAIL_TXT_KUP_RTreśćZłożone zlecenie dotyczące zakupu "${opis}" zostało przyjęte do realizacji.
MAIL_T_KUP_ATytułPowiadomienie
MAIL_TXT_KUP_ATreśćZłożone zlecenie dotyczące zakupu "${opis}" zostało anulowane.
MAIL_T_KUP_ZTytułPowiadomienie
MAIL_TXT_KUP_ZTreśćZłożone zlecenie dotyczące zakupu "${opis}" zostało zakończone.

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
opisOpis zlecenia zakupu

Zmiana statusu wypożyczenia międzybibliotecznego

W przypadku gdy jest wdrożony mechanizm obsługi wypożyczeń międzybibliotecznych, są wysyłane powiadomienia o zmianie statusu. Służy do tego jeden szablon:

ParametrMiejsceDomyślna wartość parametru
MAIL_T_MBSTATTytułPowiadomienie
MAIL_TXT_MBSTATTreśćZłożone zamówienie międzybiblioteczne dotyczące "${opis}" ${status}

Dostępne zmienne:

NazwaZawartość zmiennej
opisSkrócony opis pozycji
statusTekstowy status wypożyczenia

Formatowanie wiadomości w HTML

Domyślnie generowane są wiadomości w czystym tekście. Do skonfigurowania formatowania wiadomości w HTML służą następujące parametry bazy czytelników (ustawiane za pomocą komendy W# w programie administratora):

ParametrZnaczenie
MAIL_HTMLNależ ustawić parametr na wartość T - wówczas wszystkie generowane treści będą wykorzystywać formatowanie HTML
MAIL_HTML_STYLEStyle CSS dla całej wiadomości
MAIL_HTML_STYLE_BODYStyle CSS dla wygenerowanej treści wiadomości
MAIL_HTML_STYLE_FOOTERStyle CSS dla stopki
MAIL_HTML_CODE_HEADEROpcjonalny statyczny kod HTML umieszczany w nagłówku wiadomości (powyżej wygenerowanej treści)

Szablon wiadomości wygląda następująco:

Szablon wiadomości w HTML
<div style="{MAIL_HTML_STYLE}">
	{MAIL_HTML_CODE_HEADER}
	<div style="{MAIL_HTML_STYLE_BODY}">
		{wygenerowana treść wiadomości}
	</div>
	<br/>
	<div style="{MAIL_HTML_STYLE_FOOTER}">
		{MAIL_TXT_FOOTER}
	</div>
</div>

Domyślnie style CSS są puste.

W przypadku generowania treści wiadomości w parametrach MAIL_TXT_* można używać dowolnego kodu HTML. Domyślne wartości parametrów są tak ustawione, aby wygrubiały nazwę agendy (<b>${agenda}</b>), wartości listy <<LIST>> są generowane jako <ol><li>...</li></ol>, natomiast stopka jest kursywą (<i>List został wygenerowany automatycznie, prosimy na niego nie odpowiadać.</i>).

 

 • No labels