Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Instalacja w systemach Linux

Moduł bezproblemowo będzie pracował na każdym (aktualnym) systemie Linux. Z uwagi jednak na mnogość dystrybucji i fakt, że wiele z nich używa innych systemów zarządzania pakietami z oprogramowaniem, stosuje różne nazewnictwo pakietów i w różnych katalogach przechowuje konfiguracje, opisana szczegółowo będzie jedynie instalacja w systemie Ubuntu Server 12.04 LTS - instrukcja ta może być jednak pomocna także w trakcie instalacji i konfiguracji na innych dystrybucjach.

W szczególności administrator systemu Linux musi:

 • zainstalować serwer Apache
 • zainstalować interpreter PHP5 (i jeśli są w osobnych pakietach - także poszczególne wymagane moduły dla PHP)
 • włączyć w serwerze Apache moduł mod_rewrite
 • założyć konto użytkownika sowa z katalogiem domowym /home/sowa
 • zainstalować pliki modułu SOWA-WWW do katalogu /home/sowa/sowa.www.v3
 • ustawić odpowiednie prawa - zwykle poprzez wykonanie z poziomu użytkownika sowa skryptu /home/sowa/sowa.www.v3/bin/sowawww-install.sh
 • odpowiednio skonfigurować serwer Apache (w szczególności ustawić alias lub wirtualny host dla katalogu /home/sowa/sowa.www.v3)

Firma SOKRATES-software wspiera i dokonuje instalacji wyłącznie na serwerach Ubuntu Server 12.4 LTS (zalecane) oraz na systemach Microsoft Windows (tylko w ostateczności).

Instalacja w Ubuntu Server 12.04 LTS

Przyjmujemy założenie, że komendy wymagające uprawnień konta root będą wykonywane z poziomu zwykłego użytkownika, który ma prawo do wykonania komendy sudo - jeśli jest to niemożliwe, wówczas komendy wykonujemy bezpośrednio z poziomu konta root.

Instalacja Apache i PHP

sudo apt-get install apache2 php5 php5-cli php5-imagick php5-gd php5-mcrypt php5-sqlite
sudo a2enmod rewrite
sudo service apache2 restart

Założenie użytkownika "sowa"

Użytkownik sowa będzie dostępny tylko dla firmy SOKRATES-software i logowanie na to konto będzie się odbywać wyłącznie przy użyciu klucza SSH. Nie ma zatem potrzeby przekazywać do SOKRATES-software hasła do konta! Oczywiście jeśli na tym samym serwerze jest już zainstalowany serwer aplikacji SOWA, wówczas krok ten pomijamy (bo konto już istnieje).

sudo adduser --home /home/sowa sowa
sudo su - sowa
mkdir /home/sowa/.ssh
wget -O /home/sowa/.ssh/authorized_keys http://www.sokrates.pl/files/id_dsa_sokrates.pub
chown -R sowa:sowa /home/sowa/.ssh
chmod 700 /home/sowa/.ssh/authorized_keys
exit

Instalacja SOWA-WWW z płyty

Jeśli moduł SOWA-WWW został dostarczony na płycie CD, wówczas należy umieścić płytę w napędzie, zamontować ją (zwykle będzie to urządzenie /dev/cdrom montowane do katalogu /media/cdrom) i wykonać polecenia:

sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
sudo su - sowa
cp -r /media/cdrom/server-modules/sowa.www.v3 /home/sowa/
chmod -R u+w /home/sowa/sowa.www.v3
chmod +x /home/sowa/sowa.www.v3/bin/sowawww-install.sh
/home/sowa/sowa.www.v3/bin/sowawww-install.sh
exit
eject

Ostatnia komenda uruchamia skrypt, który zada kilka pytań, w tym ostatnie - najważniejsze - o hasło zabezpieczające do strony konfiguracji. Hasło to należy zapamiętać i przekazać do firmy SOKRATES-software.

Instalacja SOWA-WWW z paczki .tgz

Jeśli moduł SOWA-WWW został dostarczony w postaci pliku archiwum .tgz (np. został pobrany ze stron WWW z oprogramowaniem), wówczas instalacja jest jeszcze prostsza. Poniższa instrukcja zakłada, że plik sowa.www.v3.tgz został umieszczony w katalogu domowym /home/sowa i że aktualnie zalogowany jest użytkownik sowa.

cd /home/sowa
tar -xzf sowa.www.v3.tgz
sowa.www.v3/bin/sowawww-install.sh

Podobnie jak w przypadku instalacji z płyty - ostatnie polecenie uruchamia skrypt dbający o to, by prawa były odpowiednio ustawione.

Ręczna konfiguracja uprawnień

W niektórych przypadkach wykonanie skryptu sowawww-install.sh może się zakończyć błędem (zwykle na starszych dystrybucjach systemu Linux lub nietypowych jego konfiguracjach). Wtedy pozostaje konieczność ręcznego ustawienia odpowiednich uprawnień do poszczególnych plików i katalogów serwisu. Poniższy zestaw komend wykonany z poziomu konta użytkownika sowa wykona wszystkie niezbędne operacje.

Utworzenie odpowiednich plików
cd /home/sowa
cat <<EOF > sowa.www.v3/tools/.htaccess
AuthName "Konfiguracja SOWA-WWW"
AuthType Basic
AuthUserFile /home/sowa/htpasswd
require valid-user
EOF
[ -f sowa.www.v3/data/static-form.epr ] || cp sowa.www.v3/data/static-form-default.epr sowa.www.v3/data/static-form.epr

Ponadto należy ustawić hasło do konfiguracji online serwisu:

Ustawienie htpasswd
htpasswd -c /home/sowa/htpasswd sokrates

Powższa komenda w niektórych systemach nie zadziała - niekiedy komenda nazywa się htpasswd2 a w innych przypadkach nie jest na ścieżce systemowej PATH. Należy wtedy wywołać komendę podając ścieżkę bezwzględną do programu tworzącego hasła dla serwera HTTP.

Na koniec zostaje tylko ustawienie właściwych praw dostępu do plików i katalogów. Dba o to dedykowany skrypt dostarczony wraz z pakietem.

Ustawienie uprawnień
cd /home/sowa
chmod +x /home/sowa/sowa.www.v3/rights.sh
/home/sowa/sowa.www.v3/rights.sh sowas

Konfiguracja Apache - uruchomienie dostępu do SOWA-WWW

Wariant pierwszy - serwer Apache będzie służył wyłącznie do prezentacji katalogu on-line i nie będzie wykorzystywany do żadnej innej funkcji. Wówczas można konfigurować serwer poprzez domyślny plik konfiguracji - /etc/apache2/sites-available/default i ustawić odpowiednio opcje:

Konfiguracja w pliku default
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@strona-biblioteki.pl
  DocumentRoot /home/sowa/sowa.www.v3
  DirectoryIndex sowacgi.php
  <Directory />
    Options SymLinksIfOwnerMatch
    AllowOverride AuthConfig FileInfo
  </Directory>
  <Directory /home/sowa/sowa.www.v3/>
    Options SymLinksIfOwnerMatch
    AllowOverride AuthConfig FileInfo
    Order allow,deny
    allow from all
    Require all granted
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  LogLevel warn 
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Wariant drugi - serwer Apache jest już zainstalowany i wykorzystywany do prezentacji np. strony informacyjnej biblioteki. W tym przypadku konieczne będzie stworzenie specjalnego pliku konfiguracji.

Jeśli biblioteka nie wydzieliła osobnej subdomeny na cele katalogu on-line, wówczas należy przeprowadzić konfigurację jako alias. Spowoduje to, że np. dla strony http://www.strona-biblioteki.pl/ katalog on-line będzie dostępny pod adresem http://www.strona-biblioteki.pl/sowa-www.

Preferowanym sposobem jest jednak konfiguracja jako wirtualny host Apache'a i udostępnienie katalogu on-line na wydzielonej subdomenie, np. na http://katalog.strona-biblioteki.pl/

W tym celu trzeba utworzyć plik /etc/apache2/sites-available/sowa.www i umieścić w nim:

Konfiguracja jako alias
Alias /sowa-www "/home/sowa/sowa.www.v3"

<Directory "/home/sowa/sowa.www.v3">
  Options SymLinksIfOwnerMatch
  AllowOverride AuthConfig FileInfo
  DirectoryIndex sowacgi.php
  Order allow,deny
  Allow from all
  Require all granted
</Directory>

lub

Konfiguracja jako subdomena
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /home/sowa/sowa.www.v3
  ServerName katalog.strona-biblioteki.pl
  DirectoryIndex sowacgi.php

  <Directory /home/sowa/sowa.www.v3>
    Options SymLinksIfOwnerMatch
    AllowOverride AuthConfig FileInfo
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

Oczywiście należy w opcji ServerName podać nazwę wydzielonej subdomeny.

Ostatnim krokiem jest włączenie skonfigurowanego wariantu i przeładowanie serwera Apache:

sudo a2ensite sowa.www
sudo service apache2 reload

Instalacja w systemach Windows

Mimo iż nie jest wskazane wykorzystywanie systemów Windows jako serwerów WWW, niekiedy jednak z konieczności (zastana infrastruktura serwerowa) zachodzi potrzeba wykonania takiej instalacji. W niniejszej instrukcji zostanie opisana tylko instalacja z serwerem Apache.

Instalacja Apache i PHP

Serwer Apache HTTP należy pobrać z jednej ze stron lustrzanych projektu podanej na stronie http://apache.org/dyn/closer.cgi - w tym przykładzie posłużymy się stroną FTP w TASK.

Należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję serwera z ftp://ftp.task.gda.pl/pub/www/apache/dist//httpd/binaries/win32/ - jeśli planujemy skonfigurować obsługę SSL, wówczas pobieramy plik z sufiksem openssl (np. httpd-2.2.21-win32-x86-openssl-0.9.8r.msi), w przeciwnym wypadku plik z sufiksem no_ssl (np. httpd-2.2.21-win32-x86-no_ssl.msi). Program instaluje serwer Apache domyślnie w katalogu C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\ - należy podczas instalacji wybrać opcję startu jako usługa na porcie 80.

Następnie ze strony http://windows.php.net/download/ należy pobrać aktualną wersję PHP w wersji Thread Safe (na dzień 21.11.2011 jest to wersja 5.3.8). Program instaluje interpreter języka PHP domyślnie w katalogu C:\Program Files\PHP\ - należy podczas instalacji wybrać konfigurację dla Apache 2.2.x Module i wskazać katalog konfiguracyjny serwera Apache (C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\).

Należy poprawić wpisy w rejestrze systemowym - w tym celu trzeba uruchomić edytor rejestru (regedit), odszukać klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\PHP i ustawić (dodać jeśli nie ma jako łańcuch) opcję IniFilePath i ustawić jej wartość na c:\Program Files\PHP\.

Dodatkowa konfiguracja PHP jest niezbędna - należy w pliku c:\Program Files\PHP\php.ini ustawić następującą opcję:

date.timezone = Europe/Warsaw

Instalacja SOWA-WWW

Moduł dystrybuowany jest na płycie CD. Po włożeniu płyty do napędu (zakładamy, że dysk napędo to D), należy katalog D:\server-modules\sowa.www.v3 skopiować do c:\sowa\sowa.www.v3, następnie przejść do katalogu c:\sowa\sowa.www.v3\data\ i skopiować plik static-form-default.epr na static-form.epr

W kolejnym kroku trzeba skonfigurować odpowiednio serwer Apache - w pliku c:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf ustawić niżej podane parametry - należy zwłaszcza zwrócić uwagę na to, by opcja DirectoryIndex była zdefiniowana po załadowaniu modułu PHP!

DocumentRoot "c:/sowa/sowa.www.v3"

<Directory />
  Options SymLinksIfOwnerMatch
  AllowOverride AuthConfig FileInfo
  Order deny,allow
  Deny from all
</Directory>

<Directory "c:/sowa/sowa.www.v3">
  Options SymLinksIfOwnerMatch
  AllowOverride AuthConfig FileInfo
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

PHPIniDir "C:\Program Files\PHP\"
LoadModule php5_module "C:\Program Files\PHP\php5apache2_2.dll"

<IfModule dir_module>
  DirectoryIndex sowacgi.php index.php index.html
</IfModule>

W katalogu c:\sowa\sowa.www.v3\tools\ umieszczamy plik o nazwie .htaccess (uwaga: kropka na początku!) o zawartości:

AuthName "Konfiguracja SOWA-WWW"
AuthType Basic
AuthUserFile "c:/sowa/htpasswd"

require valid-user

A następnie z linii komend (cmd) uruchomić polecenie:

Ustawienie hasła do konfiguracji
 "c:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin\htpasswd.exe" -c c:\sowa\htpasswd sokrates

Utworzone hasło prosimy przekazać do firmy SOKRATES-software.

Ostatnim krokiem jest przeładowania serwera HTTP (zwykle instalowana jest ikona w tacce systemowej, której kliknięcie rozwija menu posiadające opcję Restart).

 • No labels