Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Konfiguracja on-line

Konfiguracja odbywa się za pomocą dostępnego przez przeglądarkę konfiguratora on-line. Dostępny jest on pod adresem: http://[adres_do_katalogu]/tools/configure.php - np. dla przykładów adresów podanych w temacie Instalacja będą to odpowiednio http://www.strona-biblioteki.pl/sowa-www/tools/configure.php w przypadku aliasu i http://katalog.strona-biblioteki.pl/tools/configure.php i w przypadku subdomeny. Wejście na stronę konfiguracji wymaga podania użytkownika i hasła założonego podczas instalacji serwisu.

Wybór i edycja instancji

Poszczególne serwisy nazywane są instancjami - pojedyncza instancja obsługuje połączenie z jednym wybranym katalogiem bibliotecznym. Instancje te mogą być przypisane do różnych domen internetowych (w sytuacji, gdy instalacja obsługuje wiele domen) - przy czym jeśli wszystkie instancje należą do tej samej domeny, wówczas należy je konfigurować w standardowo dostępnej domenie default.

Jeśli skonfigurowana zostanie domena - wówczas można dla niej utworzyć dowolną liczbę aliasów, np. dla domeny katalog.strona-biblioteki.pl aliasem może być www.katalog.strona-biblioteki.pl.

Po wskazaniu domeny wyświetlona zostanie lista instancji dostępnych w ramach tej domeny.

Za pomocą ikon przedstawione są operacje, które można wykonywać na domenach i katalogach. W szczególności ikony te pozwalają na:

 • Dodanie nowej domeny - system poprosi o wpisanie istniejącej nazwy domenowej. Jeśli nazwa zostanie poprawnie zweryfikowana - utworzona zostanie nowa pusta konfiguracja dla tej domeny
 • Skopiowanie bieżącej domeny - system poprosi o wpisanie istniejącej nazwy domenowej. Jeśli nazwa zostanie poprawnie zweryfikowana - utworzona zostanie konfiguracja dla tej domeny wraz z kopią instancji z bieżącej domeny.
 • Usunięcie domeny - system poprosi o potwierdzenie, a następnie skasuje domenę wraz ze wszystkimi jej aliasami oraz instancjami katalogów.
 • Zmiana nazwy domeny - system poprosi o nową nazwę dla domeny (trzeba podać istniejącą). Opcjonalnie po zmianie stara nazwa domenowa może być zachowana jako alias do nowej nazwy domenowej.
 • Przenumerowanie instancji - pozwala zmienić identyfikatory (KatID) poszczególnych instancji w ramach domeny, a także wybrać instancję domyślną.
 • Zaimportowanie domeny z pliku - pozwala na import ustawień z pliku JSON. Pliki te generowane są z poziomu tools/configure.php dla SOWA-WWW w wersjach 2.25.0 oraz 3.0 i wyższych. Pozwala w trakcie importu określić docelową nazwę domenową - jeśli nie zostanie podana, system użyje nazwy zapisanej w pliku importu.
 • Wyeksportowanie domeny do pliku.
 • Dodanie nowego aliasu - domena może posiadać dowolną liczbę aliasów.
 • Dodanie nowej instancji - utworzy nową, pustą instancję, a edytor zostanie wypełniony wartościami domyślnymi.
 • Skopiowanie istniejącej instancji - utworzy nową instancję, a edytor zostanie wypełniony kopią wartości z bieżącej instancji.
 • Usunięcie instancji.

Ponadto w postaci przycisków dostępne są operacje czasowego wyłączania/włączania instancji (przydatne do informowania czytelników o pracach serwisowych lub innych powodach czasowej niedostępności katalogu ONLINE):

 • Włącz wszystkie - przywraca działanie wszystkich skonfigurowanych instancji we wszystkich domenach
 • Wyłącz wszystkie - pozwala czasowo wyłączyć wszystkie instancje we wszystkich domenach
 • Włącz domenę - przywraca działanie wszystkich instancji z wybranej domeny
 • Wyłącz domenę - pozwala czasowo wyłączyć wszystkie instancje z wybranej domeny (z podaniem powodu wyłączenia). Użytkownicy przez ten czas nie będą mogli korzystać z katalogu, natomiast serwis będzie prezentować podany powód wyłączenia.

Jeśli wybrana jest instancja wyświetlany jest także jej status (online lub offline) - status ten można zmienić i wyłączyć (z podaniem przyczyny) i włączyć tylko wybraną instancję katalogu.

Ponadto narzędzie udostępnia wyszukiwarkę - wystarczy wprowadzić np. kawałek nazwy katalogu, numer portu albo IP - wyszukane zostaną instancje pasujące do wzroca. Jest to szczególnie użyteczne w instalacjach wielodomenowych.

Konfiguracja - ustawienia instancji katalogu

Niektóre z pól są wielojęzyczne - dostępne są dla nich osobne pola edycyjne. Ważne jest wypełnienie co najmniej pola dla języka polskiego. Jeśli pole dla pozostałych języków nie jest wypełnione - zostanie użyta wartość pola dla języka polskiego.

Ustawienia podstawowe

ID
Automatycznie nadawany numer katalogu. Pojawia się jako KatID w URL konkretnego katalogu. Wartość nie jest dostępna do edycji. Numery są unikalne w ramach jednej domeny.

Grupa
SOWA-WWW może obsługiwać dowolną ilość serwerów SOWY, które można grupować, dzięki czemu odnośniki do kolejnych katalogów będą dostępne z formularza wyszukiwawczego każdego z nich [jako lista rozwijana w lewym górnym rogu]. W polu tym należy wpisać nazwę grupy, do której należy dany katalog. Można w bramce korzystać z wielu grup.

IP serwera
Adres IP, na którym uruchomiony jest serwer aplikacji SOWY.

Port
Port, na którym działa serwer aplikacji SOWY obsługujący katalog.

Opis serwera
[Pole wielojęzyczne] Krótki opis katalogu. Wyświetla się w liście rozwijanej z wyborem katalogu (zob. uwaga przy polu Grupa).

Nagłówek – tytuł katalogu
[Pole wielojęzyczne] Nagłówek katalogu, który pojawia się u góry każdej podstrony serwisu. nad formularzem wyszukiwania. Dopuszcza się stosowanie znaczników HTML w celu właściwego sformatowania nagłówka. Zwykle umieszcza się tam nazwę biblioteki oraz katalogu w nagłówku <h2> np.:
<h2>Katalog księgozbioru Biblioteki Miejskiej</h2>

Nagłówek – logo lewe (prawe)
Ikona z logo biblioteki, która będzie umieszczona w lewym (lub prawym) górnym rogu nagłówka. Jej maksymalny dopuszczalny wymiar to 132x132 i powinien być to plik PNG obsługujący przezroczystość. Plik najlepiej umieścić w podkatalogu site/media.

Nagłówek – odnośnik URL na lewym (prawym) logo
Odnośnik URL do strony informacyjnej biblioteki. Odnośnik ten będzie aktywowany po kliknięciu w ikonę biblioteki (po lewej lub prawej stronie nagłówka). Odnośnik otwiera się w nowym oknie (lub karcie) przeglądarki. Jeśli kliknięcie w odnośnik ma otworzyć stronę w tym samym oknie, wówczas adres URL należy poprzedzić frazą _self i dwukropkiem, np. _self:http://www.strona-biblioteki.pl/

Menu wyboru katalogu
Sposób generowanie menu wyboru katalogu w ramach tej samej grupy. Domyślnie - czyli przy ustawieniu "rozwijane menu", lista katalogów generuje się w lewym górnym rogu strony jako menu rozwijane po kliknięciu myszą. Wybranie opcji "widoczne przyciski" pozwala na wyświetlenie wszystkich dostępnych katalogów w postaci "kafelków" pomiędzy nagłówkiem strony a formularzem wyszukiwawczym.

Ustawienia logowania i obsługa kont czytelników

Logowanie możliwe
Dotyczy serwerów obsługujących wypożyczalnię. Ustawienie pola na NIE sprawi, że nie będzie dostępna obsługa konta czytelnika przez Internet, a tym samym brak możliwości zdalnego rezerwowanie i zamawiania pozycji z tego katalogu.

Dostępne sposoby logowania
Dotyczy serwerów obsługujących wypożyczalnię. Określa jaką metodą mogą się logować czytelnicy. Dostępne są następujące opcje:
do wyboru przez użytkownika - umożliwia wybór logowania za pomocą nazwiska i imienia lub numeru karty
nazwisko i imię - logowanie wyłącznie przy użyciu nazwiska i imienia
numer karty - logowanie wyłącznie przy użyciu numeru karty bibliotecznej
login - (dostępne tylko w SOWA2 i SOWASQL) pozwala logować się za pomocą dowolnego ze skonfigurowanych pól formularza czytelnika (czyli np. za pomocą nazwiska, numeru pesel, adresu e-mail itp.). Wymaga wcześniejszej konfiguracji po stronie serwera aplikacji (ustawienie parametru CFG_LOGIN).

Domyślny sposób logowania
Jeśli sposób logowania jest do wyboru przez użytkownika wówczas to pole określa które z dwóch dostępnych wyborów jest oznaczony jako domyślny.

Prefiks numeru karty
Dotyczy tylko logowania przy pomocy numeru karty bibliotecznej. Jest to jedno lub trzycyfrowy prefiks, który będzie automatycznie dodawany do wprowadzonej wartości (ponadto wartość ta jest dodatkowo uzupełniana zerami z lewej strony, jeśli jest krótsza niż wartość pola Długość numeru karty).
Jeśli prefiks jest pusty, wówczas system nie ingeruje we wprowadzony przez użytkownika numer.

Długość numery karty
Jeśli ustawiony na wartość większą od zera, wówczas numer karty wprowadzony przez użytkownika uzupełniany jest zerami z lewej strony tak, by osiągnął wymaganą długość.

Rezerwowanie włączone
Dotyczy serwerów obsługujących wypożyczalnię z modułem zamawiania i rezerwowania przez Internet. Określa czy rezerwacje są dopuszczalne (przy czym operacje zamawiania wciąż są dostępne).

Logowanie z pustym hasłem
Określa czy możliwe jest zalogowanie czytelnika, który nie posiada założonego hasła w systemie SOWA. Ustawienie opcji na NIE uniemożliwi stosowanie pustych haseł przez czytelników.

Logowanie wyłącznie przez SSL
Określa czy obsługa konta czytelnika (w tym logowanie) ma się odbywać w szyfrowanej sesji SSL. Uwaga: wymaga to poprawnie skonfigurowanego serwera WWW i wykupienia ważnego certyfikatu SSL!

Możliwość edycji adresów
Określa czy czytelnik może samodzielnie przez konto czytelnika zmienić swój adres zamieszkania i adres korespondencyjny. Można dopuścić edycję obu adresów, ograniczyć edycję tylko do adresu do korespondencji, albo całkowicie zabronić edycji adresów.

Możliwość edycji telefonu
Określa czy czytelnik może samodzielnie przez konto czytelnika zmienić swój numer telefonu do kontaktów.

Możliwość edycji adresu e-mail
Określa czy czytelnik może samodzielnie przez konto czytelnika modyfikować listę podstawowych adresów e-mail. Można określić wymóg potwierdzenia zmiany e-maila - wówczas zmiana zostanie zastosowana pod warunkiem podania przez czytelnika poprawnego adresu e-mail i kliknięciu w link aktywujący zmianę (wymaga poprawnie skonfigurowanego wysyłania e-maili przez system SOWA). Można także zezwolić na edycję adresu bez konieczności jego potwierdzenia (nie zalecane), albo całkowicie zabronić edycji podstawowych adresów e-mail.

Możliwość edycji nr do SMS
Dostępne tylko jeśli system SOWA jest poprawnie skonfigurowany do wysyłania powiadomień SMS. Opcja ta określa czy czytelnik może samodzielnie modyfikować numer telefonu komórkowego do SMSów. Można określić wymóg potwierdzenia zmiany numeru - wówczas zmiana zostanie zastosowana pod warunkiem podania przez czytelnika poprawnego numeru telefonu i kodu, który zostanie wysłany SMSem na nowo podany numer. Można także zezwolić na edycję numeru bez konieczności jego potwierdzenia (nie zalecane), albo całkowicie zabronić edycji numeru telefonu do SMS.

Ustawienia techniczne komunikacji z serwerem

Klucz do operacji niskopoziomowych
W tym miejscu należy wgrać plik licencji dla biblioteki. Plik ten dostarczany jest wraz z systemem na płycie CD i zwykle ma nazwę "sokrates.lic".

Identyfikator rejestru czytelników
Dotyczy instalacji, w których dla kilku rozdzielnych baz danych (np. biblioteki w jednym powiecie) wykorzystywana jest wspólna baza danych osobowych czytelników. Identyfikator nadaje firma SOKRATES.

Cache widoków kolekcji
Określa czy widoki - czyli sformatowana przez serwer informacja o rekordzie - mają być cache'owane.

Cache kolekcji "nowości"
Określa czy kolekcja "Nowości" ma być cache'owana.

Ustawienia pomocy

Zewnętrzny URL pomocy
Jeśli przygotowany jest zewnętrzny plik pomocy, można odnośnik do niego tu wprowadzić. Efekt tego będzie taki, że nad formularzem wyszukiwawczym pojawi się dodatkowa ikona (question) a kliknięcie w nią otworzy dany adres URL.

Pomoc pod formularzem wyszukiwania
[Pole wielojęzyczne] Opcjonalny tekst (dopuszcza znaczniki HTML), który pojawi się pod formularzem wyszukiwania. Standardowo przewidziany jest on do skróconej pomocy lub odnośników do pomocy, ewentualnie ważnych informacji dotyczących funkcjonowania katalogu.

Pomoc nad formularzem logowania
[Pole wielojęzyczne] Opcjonalny tekst (dopuszcza znaczniki HTML), który pojawi się ponad formularzem logowania czytelnika. Standardowo przewidziany jest on do informowania czytelników o zasadach logowania się na konto.

Ustawienia wyglądu

Nazwa motywu
Nazwa motywu graficznego. Dostępne motywy umieszczone są w podkatalogu motives/ instalacji, zaś przykłady wyglądu poszczególnych motywów przedstawione są na http://www.motywy.sowwwa.pl/

Kryterium podstawowe
W przypadku serwerów SOWASQL - nazwa kryterium, które ma być użyte jako podstawowe (jeśli nie zostanie podane, wówczas użyte będzie pierwsze kryterium z listy).
W przypadku serwerów SOWA1 i SOWA2 - nazwa pliku ze statycznym formularzem EPR. Pusta wartość oznacza użycie domyślnego formularza o nazwie static-form.epr. Plik z tym formularzem musi być umieszczony w podkatalogu data/ instalacji.

Pozycja kryteriów zaawansowanych
Określa miejsce, w którym generowane będą formatki kryteriów zaawansowanych. Wartość „pod elementem nadrzędnym” sprawi, że będą prezentowane jako rozwijalne grupy poniżej podstawowej formatki wyszukiwawczej. Wartość „ukryte” pozwala pozbyć się w ogóle kryteriów zaawansowanych bez względu na konfigurację serwera aplikacji.

Pozycja przycisku "Szukaj"
Określa miejsce, w którym generowany jest przycisk "Szukaj" formularza wyszukiwawczego. Domyślnie jest to "na zewnątrz", czyli poza obszarem formularza u dołu strony. Wartość "wewnątrz" pozwala na wygenerowanie przycisku w obrębie kryterium podstawowego formularza. Jeśli jest miejsce - pojawi się on z prawej strony kontrolek edycyjnych, jeśli nie, pod nimi.

Pozycja grupy filtrów
Określa miejsce, w którym wyświetlane będą filtry wyszukiwawcze (dostępność w zależności od konfiguracji serwera aplikacji). Dopuszczalne pozycje to: poniżej formularza, powyżej formularza oraz ukryte (pozwala na wyłączenie możliwości zmiany filtrów i wymuszenie użycia ich domyślnych wartości).

Pozycja przełącznika (zaznacz/odznacz)
Określa miejsce,  w którym generowany jest element służący do hurtowego zaznaczania tudzież odznaczania filtrów. Domyślnie jest on poniżej listy dostępnych filtrów ("pod elementem nadrzędnym"). Można go przestawić powyżej listy filtrów ("powyżej elementu nadrzędnego").

Orientacja filtrów (szeregowanie)
Domyślnie kolejne filtry szeregowane są poziomo (wierszami). Opcja ta pozwala zmienić to zachowanie i szeregować filtry pionowo (kolumnami).

Ilość kolumn w tabeli filtrów
Filtry wyświetlane są w tabeli, która domyślnie posiada 4 kolumny. Wartość tą można tutaj zmodyfikować.

Wyświetlanie miniaturek dla multimediów
Umożliwia określenie miejsca wyświetlania się miniaturek obrazków załączonych do rekordu. „wewnątrz” umieszcza miniaturkę w prawym górnym rogu opisu rekordu. „Na zewnątrz” umieszcza miniaturkę w drugiej kolumnie tabeli wyników. „Brak” powoduje całkowite wyłączenie prezentacji multimediów.

Szerokość miniaturki
Szerokość generowanej miniaturki w pikselach.

Panel znaków specjalnych
Określa sposób prezentacji panelu znaków specjalnych na formularzu wyszukiwawczym (panel ten znajduje się poniżej wszystkich kryteriów, tuż nad przyciskiem "Szukaj"). Wartość „przełączanie wyświetlania” generuje ikonkę klawiatury powyżej formularza wyszukiwawczego, której kliknięcie wyświetla lub ukrywa panel znaków specjalnych. Pozostałe opcje umożliwiają wyświetlanie tego panelu na stałe (bez przełączania) lub jego całkowite ukrycie.

Użycie etykiet w opisowych wynikach wyszukania
Określa czy etykiety wyświetlane na formularzach EPR (w tym w kryteriach zaawansowanych) są wykorzystane do generowania tekstu opisowego zapytania prezentowanego przy wyniku wyszukiwania.

Wyświetlanie treści pola blokady konta czytelnika
Określa czy treść blokady, którą bibliotekarz nakłada na konto czytelnika, ma być prezentowana na stronie z informacjami na koncie czytelnika. Jeśli nie, wówczas prezentowana będzie tylko informacja o nałożonej blokadzie, ale bez jej treści.

Wyświetlanie sekcji rozliczeń konta czytelnika
Określa czy list wpłat i naliczonych kar ma być prezentowana na koncie czytelnika.

Ustawienia integracji z Portalem w.bibliotece.pl

Wszelkie poniższe opcje ustawiane są tylko i wyłącznie dla tych bibliotek, które spełniły wymagania techniczne i formalne zintegrowania katalogu z portalem e-usług bibliotecznych http://w.bibliotece.pl. Wartości niezbędne do uruchomienia integracji wypełniają pracownicy firmy SOKRATES.

Adres URL do Portalu
Za wyjątkiem instalacji demonstracyjnych i testowych, zawsze jest to http://w.bibliotece.pl

Login biblioteki w Portalu
Identyfikator logowania użytkownika zarejestrowanego w Portalu z profilem "biblioteka".

Identyfikator zintegrowanego katalogu
Wewnętrzny identyfikator katalogu wykorzystywany przy komunikacji z API Portalu.

Klucz do API Portalu
Hasło dostępowe (klucz) wykorzystywane przy komunikacji z API Portalu.

Linkowanie rekordów do Portalu
Ustawienie opcji na TAK pozwala na stronie z wynikami wyświetlać informacje i odnośnik do rekordu w Portalu.

Integracja funkcji społecznościowych
Ustawienie opcji na TAK pozwala wyświetlać oceny i recenzje przydzielone książkom przez użytkowników Portalu. Pozwala także na ocenianie, recenzowanie i rejestrowanie się czytelników w Portalu bezpośrednio z poziomu konta czytelnika w katalogu OPAC.

Używanie okładek z Portalu
Jeśli w katalogu biblioteki rekord nie ma załączonej okładki, zaś w Portalu jest dostępna - wówczas zostanie ona pobrana z Portalu i wyświetlona użytkownikowi. Dotyczy to wyłącznie strony z informacją o wybranym rekordzie (nie dotyczy zatem listy z wynikami wyszukiwania w katalogu). Jeśli biblioteka nie życzy sobie w ogóle prezentacji tych okładek - należy wybrać opcję wyłączone całkowicie. W przeciwnym przypadku prosimy zostawić opcję domyślną (włączone cache'owanie).

Proponowanie wyszukiwarki Portalu
Ustawienie opcji na TAK pozwala na wyświetlanie asystenta wyszukiwania. Włącza się on w przypadku, gdy zapytanie do katalog sformułowane przez użytkownika nie zwróciło żadnych wyników. Z uwagi na to, że wyszukiwarka w Portalu jest bardzej elastyczna i efektywna, wyszukiwanie za jej pomocą może zwrócić wyniki zbliżone do oczekiwań użytkownika.

Liczba wyświetlanych dopasowań
Rozszerzenie powyższej opcji. Pozwala automatycznie odpytac Portal o rekordu pasujące do zadanego zapytania. Jeśli jakiekolwiek pasują - zostaną wyświetlone w liczbie nie przekraczającej wartości z tego pola. Praktyka wskazuje, że odpowiednią wartością dla pola jest 3.

Indywidualne ustawienia opisu powyżej wyszukiwarki i dopasowań z Portalu
[Pole wielojęzyczne] Treść informująca o zastosowaniu asystenta wyszukiwania może być za pomocą tego pola indywidualnie dopasowana do wymogów biblioteki.

Plik XML konfiguracji

Każda domena posiada swój własny plik XML, w którym zapisywana jest konfiguracja. Plik ten znajduje się w katalogu data/domains/[nazwa_domenowa]/sowwwa-config.xml. Nie powinno być nigdy potrzeby ręcznej edycji tego pliku, dlatego informacje tu zawarte są tylko formalną dokumentacją techniczną.

Plik musi być zakodowany w UTF-8. W ostateczności - jeśli jest konieczna edycja ręczna - plik powinno się edytować przy użyciu edytora XML z walidacją składni (potrafiącym pobierać plik DTD z internetu).

Przykładowy plik konfiguracyjny
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE sowwwa PUBLIC "-//SOKRATES//DTD SOWWWA Config 2.0//PL"
     "http: //firma.sokrates.pl/DTD/sowwwa-config-20.dtd">
<sowwwa debug="0">
  <instance id="0" group="grodzisk">
    <server ip="192.168.1.18" port="8048">Grodzisk</server>
    <logins reservation="yes" ssl="no" emptypass="no" />
    <header logo="" url="" logo2="" url2="" menu="dropdown">
      &lt;h2&gt;Katalog Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku:&lt;/h2&gt;
    </header>
    <account enabled="yes" method="login" default="name" prefix="111" barnolen="7">Proszę się zalogować</account>
    <help url="http://www.strona-biblioteki.pl/opac.html">
      &lt;b&gt;Szukając można używać znaku * który zastępuje dowolny ciąg znaków&lt;/b&gt;
    </help>
    <criteria advpos="bottom" search="outline"></criteria>
    <filters position="top" columns="3" align="horizontal" toggle="bottom" />
    <multimedia position="inline" width="200"/>
    <viewopts signs="toggle" labels="no" blockinfo="yes" billing="yes" /> 
		<editopts address="all" phoneno="yes" email="confirm" smsnotify="confirm"/>
    <motif name="default" />
		<ipub url="http://w.bibliotece.pl/" lib="biblio" cat="8048@licXXX.sowa.w.bibliotece.pl" api="secret" links="yes" social="yes" cache="enabled" search="yes" hints="3"></ipub>
		<key patron-mdb="">MjAxMjA2MDENCjIw....</key>
    <cache views="no" news="no" />
  </instance>
  <!-- [grup instance może wystąpić dowolna liczba] -->
</sowwwa>

Elementów instance może występować dowolna liczba, każdy określa osobny katalog. Znaczenie poszczególnych elementów i atrybutów XML jest następujące:

instance
Opisuje instancję obsługiwanego przez bramkę katalogu Sowy.

id - ID katalogu [liczba całkowita - musi być unikalny w obrębie całego pliku XML]
group - Grupa

server
Opisuje parametry serwera SOWY.

ip - IP serwera
port - Port
Zawartość - Opis. Nazwa skrócona używana w liście wyboru katalogów.

logins
Opisuje parametry logowania.

reservation - Rezerwacje. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE].
ssl - SSL. Dopuszczalne wartości yes [TAK], no [NIE]
emptypass - Dopuszczanie pustych haseł czytelników. Dopuszczalne wartości yes [TAK], no [NIE]

header
Zawartość nagłówka – góra strony WWW

logo - Ścieżka do pliku z logiem biblioteki (logo lewe)
logo2 - Ścieżka do pliku z logiem biblioteki (logo prawe)
url - Odnośnik URL do umieszczenia na logu biblioteki (logo lewe)
url2 - Odnośnik URL do umieszczenia na logu biblioteki (logo prawe)
menu - Sposób generowanie listy wyboru katalogów. Dopuszczalne wartości dropdown [rozwijane menu], tiles [widoczne przyciski]
Zawartość - Nagłówek [uwaga: należy pamiętać, że znaki specjalne HTML trzeba maskować pod &kod;]

account
Ustawienia związane z logowaniem się czytelników.

enabled - Logowanie możliwe. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE].
method - Metoda logowania. Dopuszczalne wartości: both [do wyboru], name [nazwisko i imię], barno [numer karty], login [dowolne pole].
default - Domyślna metoda. Dopuszczalne wartości: name [nazwisko i imię], barno [numer karty].
prefix - Prefiks numeru karty - jedna lub trzy cyfry.
barnolen - Wymagana długość numeru karty (0 jeśli nie ma wymogów)
Zawartość - Pomoc logowania [uwaga na znaczniki i &]

help
Ustawienia związane z konfiguracją pomocy.

url - URL do pomocy
Zawartość - Pomoc do formularza wyszukiwawczego [uwaga na znaczniki i &]

criteria
Opisuje zachowanie kryteriów wyszukiwawczych.

advpos - Pozycja kryteriów zaawansowanych. Dopuszczalne wartości: bottom [poniżej] oraz hidden [ukryte].
search - Pozycja przycisku "Szukaj". Dopuszczalne wartości: inline oraz outline.
Zawartość - Nazwa kryterium podstawowego / nazwa pliku .epr z definicją formatki podstawowej.

filters
Opisuje zachowanie filtrów.

position - Pozycja grupy filtrów. Dopuszczalne wartości: bottom, top oraz hidden.
columns - Ilość kolumn w tabeli filtrów.
align - Rozmieszczenie filtrów w tabeli. Dopuszczalne wartości: horizontal oraz vertical.
toggle - Pozycja przełącznika zaznaczenia filtrów. Dopuszczalne wartości: bottom oraz top.

multimedia
Opisuje sposób prezentacji multimediów.

position - Pozycja miniaturek. Dopuszczalne wartości: inline, outline oraz none.
width - Szerokość miniaturki.

viewopts
Inne opcje wyświetlania.

signs - Sposób prezentacji panelu znaków specjalnych. Dopuszczalne wartości: toggle, on oraz off.
labels - Wyświetlanie etykiet formularza na opisie kryterium. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE].
blockinfo - Wyświetlania powodu blokady konta czytelnika. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE].
billing - Wyświetlanie sekcji rozliczeń na koncie czytelnika. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE].

editopts
Opcje możliwości edycji danych przez czytelnika.

address - Możliwość edycji danych adresowych. Dopuszczalne wartości: all, postal oraz none.
phoneno - Możliwość edycji numeru telefonu kontaktowego. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE].
email - Możliwość edycji podstawowych adresów e-mail. Dopuszczalne wartości: confirm, trust oraz disabled.
smsnotify - Możliwość edycji numeru do powiadomień SMS. Dopuszczalne wartości: confirm, trust oraz disabled.

motif
Opisuje użyty dla katalogu motyw graficzny.

name - Nazwa motywu (zgodnie z nazwą w motif.ini)

ipub
Opcje integracji z portalem w.bibliotece.pl

url - Adres URL do portalu
lib - Identyfikator biblioteki w portalu.
cat - Identyfikator zintegrowanego katalogu
api - Klucz do komunikacji z API portalu
links - Wyświetlanie odnośników do rekordów w portalu. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE].
social - Wyświetlanie ocen i recenzji (i ikon dodania oceny czy recenzji). Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE].
cache - Wyświetlanie okładek z portalu. Dopuszczalne wartości: disabled, enabled oraz online.
search - Wyświetlanie asystenta wyszukiwania. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE].
hints - Liczba wyświetlanych dopasowań w asystencie wyszukiwania.

key
Licencja na korzystanie z serwera aplikacji systemu SOWA.

cache
Opcje pamięci podręcznej (cache)

views - Używanie cache'a do magazynowania widoków rekordów. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE].
news - Używanie cache'a do magazynowania wyników kolekcji "nowości". Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE].

Zaawansowane

Przełączenie konfiguracji na zakładkę "Zaawansowane" (zob. prawy górny sektor strony) pozwala na konfigurację zaawansowanych właściwości serwisu.

Poziom logowania i plik dziennika

W tej części można ustawić poziom logowania komunikatów. Szczególnie przydatne są to opcje podczas diagnozy nieprawidłowego funkcjonowania serwisu. Z tego poziomu można także podejrze, pobrać, a także skasować plik dziennika.

Uwaga: włączenie trybu "paranoiczny" powoduje bardzo szybki przyrost objętości pliku dziennika, dlatego prosimy nie ustawiać go nigdy na serwerach produkcyjnych!

Generator formularza wyszukiwawczego (na strony WWW)

Opcja ta pozwala wygenerować gotowy kod HTML do wklejenia np. na stronę informacyjną biblioteki z uproszczonym formularzem wyszukiwawczym. Wysłanie formularza otworzy wyniki w nowym oknie (karcie) przeglądarki.

Do wyboru są dwie opcje formularza:

 • wyszukiwanie podstawowe (wg indeksów) - generuje formularz z jednym combo do wyboru indeksu (tytuł, autor etc.) oraz jednym polem na wpisanie tekstu i przyciskiem szukaj. Jest to odpowiednik podstawowego formularza wyszukiwawczego.
 • wyszukiwanie wg słów (dowolne indeksy) - generuje formularz z jednym polem na wpisanie tekstu i przyciskiem szukaj. Jest to wyszukiwania zgodne z kryterium "szukaj słów w dowolnym indeksie". Opcja dostepna tylko dla SOWA2/MARC21.

W polu edycyjnym - po kliknięciu w przysisk Generuj formularz - zostanie zamieszczony gotowy kod HTML. Można go przekleić na swoją stronę internetową - należy pamiętać o przygotowaniu odpowiednich styli dla użytych tu klas CSS.

Ponadto możliwe jest wstawienie formularza jako ramka IFRAME. Podgląd ramki oraz URL jest generowany poniżej.

Przykładowy adresu URL dla IFRAME: http:///katalog.strona-biblioteki.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=frame&version=default - aby przesłać do ramki indywidualny arkusz styli CSS, należy podać jego adres w parametrze css, np: http://katalog.strona-biblioteki.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=frame&version=default&css=http://www.strona-biblioteki/css/sowa.css

Pamięć cache

Przełączenie konfiguracji na zakładkę "Pamięć cache" pozwala na zarządzanie pamięcią podręczną (cache).Pamięć podręczna wykorzystywana jest w celu przyspieszenia generowania stron z wynikami odpowiedzi, pobierania okładek i ich miniaturek a także komunikacji z portalem w.bibliotece.pl.

Na tej zakładce można uzyskać podstawowe informacje o stopniu wykorzystania pamięci podręcznej, a za pomocą przycisku w kolumnie "Operacje" - wymusić opróżnienie pamięci podręcznej dla poszczególnych kategorii.

Testy

Umożliwiają przeprowadzenie wybranych testów. W szczególności dostępny jest test licznika odwiedzin (analiza danych z archiwum licznika i bieżącego stanu). Pokazuje ewentualne załamania trendu wzrostowego (co może sugerować awarię bazy licznika) i pozwala naprawić licznik w takim przypadku.

 

 • No labels