Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

W rozdziale dotyczącym konfiguracji przedstawionych zostało kilka opcji mających wpływ na wygląd i zachowanie serwisu, jednak dotyczą one wyłącznie podstawowych funkcji, które często są modyfikowane i w większości instalacji biblioteka życzy sobie zmian w tych ustawieniach.

Bardziej zaawansowane modyfikacje wymagają już większej wiedzy, zwłaszcza znajomości języka HTML oraz CSS, niekiedy także języka PHP, a także narzędzi do obróbki grafiki (np. GIMP, Photoshop, itp.).

Niniejsza sekcja skupia się na możliwościach zaawansowanej personalizacji wyglądu i działania serwisu katalogu on-line.

Motywy

Wraz z instalacją dostarczanych jest kilka podstawowych motywów graficznych:

 • domyślny - to motyw utrzymany w stonowanej, błękitnej kolorystyce. Nie wyróżnia się on mocno graficznie, dzięki czemu stosowany jest bez zmian w większości instalacji. Szerokość okna nie przekracza w tym motywie 800px.
 • elastyczny - motyw wizualnie zbliżony do domyślnego z tą różnicą, że szerokość automatycznie dopasowuje się do szerokości całej przeglądarki. Motyw ten jest odpowiedni do zagnieżdżania w ramce serwisu WWW biblioteki.
 • gnom, woda, bursztynowy - to motywy o bardziej wyrazistej grafice, ich głównym celem jest pokazanie możliwości adaptacji motywu i jak różnorodne efekty można osiągnąć.
 • w.bibliotece.pl - motyw kompatybilny wizualnie z portalem http://w.bibliotece.pl

Firma SOKRATES-software oferuje usługi polegające na przygotowaniu indywidualnego motywu graficznego dla biblioteki (przykładowe realizacje dostępne są na http://www.motywy.sowwwa.pl/), niemniej jeśli biblioteka dysponuje specjalistą znającym CSS i narzędzia do obróbki grafiki, wówczas może przygotować motyw we własnym zakresie.

Zalecanym sposobem tworzenia nowych motywów jest oparcie się o jeden z dwóch wyjściowych motywów - domyślnego (gdy nowy motyw będzie mieć statyczną szerokość) lub elastycznego (jeśli ma być dynamiczny).

Dla nowego motywu (przyjmijmy, że ma to być motyw o nazwie biblioteka) należy utworzyć podkatalog motives/themes/biblioteka/ - będzie to katalog, w którym umieszczone będą wszystkie pliki png, jpg itp. motywu. Obowiązkowo trzeba w tym katalog utworzyć plik o nazwie motif.ini o takiej zawartości:

name = biblioteka
desc = Motyw Biblioteki

Wartość opcji desc będzie wykorzystana w polu wyboru w konfiguracji on-line, natomiast wartość opcji name zostanie zapisana przy wyborze tego motywu do pliku XML.

W katalogu głównym motywów musi się znaleźć plik css o nazwie tożsamej z nazwą motywu, w tym przypadku będzie to motives/biblioteka.css - zawiera on skompresowane, wszystkie klasy CSS niezbędne do prezentacji serwisu SOWA-WWW.

Plik .css motywu jest generowany w firmie SOKRATES-software. Aby go uzyskać należy przesłać plik konfiguracyjny motywu oraz definicję różnic w stosunku do motywu wyjściowego, wyrażoną w postaci pliku .less (zob. http://lesscss.org/).

Przykładowy wygląd pliku .less dla motywu biblioteka:

Plik .less motywu biblioteka
@theme: "themes/biblioteka";
@import "includes/standard.less";

@popup-border-color: #999999;
@popup-background-color: #c6d5e3;

W powyższym przykładzie zadeklarowano podkatalog z plikami obrazów (themes/biblioteka), szablon wyjściowy (standard - to szablon motywu domyślnego, embedded - szablon motywu elastycznego), a także zdefiniowano nowe wartości dla koloru obramowania oraz koloru tła dla okienka popup.

ZmiennaOpisWartość domyślna
@main-font-sizeDomyślna wielkość czcionki12px
@title-text-colorKolor tekstu tytułu katalogu (w nagłówku)#555555
@title-font-sizeWielkość czcionki tytułu katalogu (w nagłówku)16px
@title-topPrzesunięcie w pionie dla tytułu katalogu50px
@title-leftPrzesunięcie w poziomie dla tytułu katalogu0px
@rolldiv-content-background-colorKolor tła dla rozwiniętych kryteriów zaawansowanych#eeeeee
@rolldiv-content-text-colorKolor tekstu w rozwiniętych kryteriach zaawansowanych#000000
@rolldiv-content-widthSzerokość panelu rozwiniętego kryterium zaawansowanego717px
   
@table-border-colorKolor obramowania panelu informacji / filtrów / znaków specjalnych#999999
@table-background-colorKolor tła panelu informacji / filtrów / znaków specjalnych#dddddd
@table-background-header-colorKolor tła nagłówka tabeli z wynikami#5b5a56
@table-background-odd-colorKolor tła nieparzystych wierszy tabeli z wynikami#e1e1e1
@table-background-even-colorKolor tła parzystych wierszy tabeli z wynikami#cccccc
@table-text-colorKolor tekstu w tabeli z wynikami#000000
@table-text-header-colorKolor tekstu w nagłówku tabeli z wynikami#ffffff
@table-text-highlightKolor tekstu podświetlonego wiersza tabeli z wynikami (np. w indeksie, filtrach)#ffffff
@table-background-highlightKolor tła podświetlonego wiersza tabeli z wynikami (np. w indeksie, filtrach)#7bc431
@minimenu-background-colorKolor tła mini menu wyboru katalogu (lewy górny róg)#eeeeee
@minimenu-text-colorKolor tekstu mini menu wyboru katalogu#000000
@minimenu-text-highlightKolor tekstu podświetlonego wiersza w mini menu wyboru katalogu#ffffff
@minimenu-background-highlightKolor tła podświetlonego wiersza w mini menu wyboru katalogu#000000

 

Po przesłaniu pliku .less i pliku .ini motyw zostanie włączony do paczki dystrybucyjnej modułu SOWA-WWW dla wybranej biblioteki i gwarantuje aktualizację motywu w kolejnych wydaniach modułu.

Drobne adaptacje CSS

Możliwe jest także rozszerzanie stylów CSS niezależnie od zastosowanego motywu. Pozwala to na proste modyfikacje wyglądu (np. kolorystyki tylko niektórych elementów, lub wielkość czcionki) bez konieczności tworzenia w całości nowego motywu. SOWA-WWW pozwala na zastosowanie adaptacji we wszystkich skonfigurowanych instancjach, lub niezależnie tylko w wybranych instancjach.

Adaptacje stylów należy umieścić w podkatalogu site/custom/ - jest to katalog, którego zawartość nie jest zmieniana w trakcie aktualizacji oprogramowania - w pliku odpowiednio:

custom.css - modyfikacje stylów CSS, które będą ładowane jako ostatnie dla wszystkich skonfigurowanych instancjach.

custom.<KatID>.css - modyfikacje stylów CSS, które będą ładowane jako ostatnie tylko dla katalogu, którego id należy umieścić w nazwie pliku w miejscu <KatID> - np. custom.1.css będzie ładowany tylko dla instancji o id równym 1.

Uwaga: jeśli w katalogu umieszczony będzie zarówno plik dla wszystkich instancji, jak i plik dla wybranej instancji (np. custom.1.css), wówczas dla wybranej instancji załadowany będzie najpierw plik custom.css, a następnie custom.1.css.

Dołączanie dowolnego kodu HTML i PHP

Istnieje również możliwość dołączenia dowolnego kodu HTML lub wygenerowanego wyjścia skryptu PHP w wybrane miejsca treści wygenerowanej przez SOWA-WWW.

W tym celu należy w podkatalogu site/includes/ umieścić plik o nazwie wg wzoru: <sekcja>.inc.html dla treści statycznej lub <sekcja>.inc.php dla treści dynamicznej.

W miejscu <sekcja> należy podać nazwę sekcji, w której umieszczony zostanie dodatkowy kod:

 • header - treść zostanie dołączona do każdej podstrony HTML wewnątrz znacznika <head>
 • top - treść zostanie dołączona do każdej podstrony HTML między znacznikiem <body> a treścią wygenerowaną przez SOWA-WWW
 • bottom - treść zostanie dołączona do każdej podstrony HTML między treścią wygenerowaną przez SOWA-WWW a znacznikiem </body>
 • menu-main - treść zostanie dołączona do głównego menu (tuż przed zamknięciem znacznika </ul> listy pozycji menu głównego)
 • menu-acc - treść zostanie dołączona do menu na koncie czytelnika (tuż przed zamknięciem znacznika </ul> listy pozycji tego menu)

Uwaga: jeśli będą obecne dwa pliki dla tej samej sekcji - jeden będący statycznym HTML, a drugi skryptem PHP, wówczas dołączony zostanie w pierwszej kolejności statyczny HTML, a następnie wygenerowane wyjście skryptu PHP.

Jeśli zachodzi potrzeba dołączenie kodu tylko w przypadku jednej instancji o podanym id wówczas należy skonstruować plik wg wzoru: <sekcja>.<KatID>.inc.html dla treści statycznej lub <sekcja>.<KatID>.inc.php dla treści dynamicznej. Taki plik zostanie zastosowany tylko podczas wyświetlania katalogu o podanym <KatID>. Podobnie jak w przypadku ogólnym - jeśli są dwa pliki dla tej samej sekcji i tego samego <KatID> - jeden HTML i drugi PHP - dołączone zostaną oba w takiej właśnie kolejności.

Uwaga: jeśli dla tej samej sekcji będzie dostępny plik dla wszystkich instancji (np. header.inc.html) i jednocześnie specjalizowany dla jednej instancji (np. header.0.inc.php) - wówczas podczas generowania katalogu o KatID=0 zostanie dołączony tylko plik specjalizowany, zaś plik ogólny zostanie zignorowany (niezależnie od tego czy jest to plik HTML czy PHP).

Tworzenie stron pomocy

SOWA-WWW umożliwia tworzenie własnych podstron z pomocą, które będą wyświetlane po kliknięciu w ikonkę (question) na stronie głównej. Podstrony te będą wyświetlane wewnątrz serwisu w miejscu przewidzianym dla głównej zawartości podstrony (oznacza to, że będą mieć taki sam nagłówek i stopkę jak wszystkie pozostałe podstrony).

Tworzenie stron pomocy polega na umieszczaniu tzw. "wejść" - czyli plików o nazwie wg wzoru <temat>.html w podkatalogu site/help/<KatID>/. Aby system pomocy został użyty musi istnieć wejście o nazwie index. Przykładowo, plik główny pomocy dla katalog o KatID=0 będzie umieszczony w site/help/0/index.html.

Możliwe jest tworzenie wejść domyślnych, które będą stosowane w przypadku, gdy nie ma wejścia dla katalogu podanym id. Takie wejścia muszą być umieszczane w podkatalogu site/help/default/. Także plik główny pomocy może być zdefiniowany jako domyślny (w pliku site/help/default/index.html, a dopiero podstrony szczegółowe pomocy będą różne dla poszczególnych katalogów. Oczywiście jeśli wszystkie katalogi mają wyświetlać taką samą treść pomocy, wówczas wszystkie wejścia umieścić należy w podkatalogu site/help/default/.

Zawartość wejścia to kod HTML, który będzie wyświetlony jako główna zawartość podstrony. Nie wolno w nim umieszczać pełnego pliku HTML (zwłaszcza nie może tam być znaczników <html>, <body><head> i innych, które na stronie mogą wystąpić tylko raz (i są w tym przypadku elementem szablonu strony).

Odnośniki do kolejnych wejść należy generować wg wzoru: sowacgi.php?typ=help&p=<nazwa_podstrony> przy czym wejście dla podstrony należy wtedy umieścić w pliku <nazwa_podstrony>.html.

Poniższy prosty przykład przedstawia stronę główną z odnośnikiem jednej podstrony (oraz z odnośnikiem zwrotnym na stronę główną).

Plik site/help/default/index.html
<div class="justify">
Witamy w systemie pomocy katalogu on-line. Zapraszamy do sprawdzenia naszej <a href="sowacgi.php?typ=help&p=wizytowka">wizytówki</a>.
</div>
<div class="justify">
Ta strona jest tylko przykładem właściwego <span class="italic">wejścia</span> do systemu pomocy w obrębie serwisu SOWA-WWW.
</div>
Plik site/help/default/wizytowka.html
<h3>Katalog On-Line Biblioteki Miejskiej</h3>
<div class="center">
Zalecamy: <a href="sowacgi.php?typ=help&p=index">powrót na stronę główną</a>.
</div>

Uwaga: w tych przykładach posłużono się nieistniejącymi w stylach SOWA-WWW klasami CSS! Takie własne klasy CSS należy umieszczać w site/custom/custom.css

Adaptacja wersji językowych

Moduł SOWA-WWW domyślnie dostarczany jest w wersji z dwujęzycznym interfejsem - polskim oraz angielskim. Każdy łańcuch znaków umieszczany na stronie podczas jej generowania posiada unikalny identyfikator w formie napisu złożonego z dwóch lub więcej członów oddzielonych kropkami. Dla takiego identyfikatora podana jest odpowiednia wartość w każdym języku. Np. łańcuch znaków w menu - Wyszukiwanie - zdefiniowany jest następująco:

w katalogu pl_PL dla języka polskiego: main.top.search=Wyszukiwanie

w katalogu en_GB dla języka angielskiego: main.top.search=Search

W ten sposób zdefiniowane są wszystkie napisy. Adaptacja wybranego napisu w wybranym języku sprowadza się do utworzenia pliku lang/pl_PL/custom.properties (dla języka polskiego) lub lang/en_GB/custom.properties (dla języka angielskiego) i umieszczenia w nim nowej wartości dla wybranego identyfikatora, np. main.top.search=Szukaj

Uwaga: kodowanie napisów w plikach .properties musi być UTF-8.

Powyższe zasady dotyczą jednak wyłącznie treści statycznych serwisu. Treści dynamiczne, przesyłane przez serwer SOWY tłumaczone są "w locie" na podstawie par tekstów zawartych w plikach *.pot.

server.pot - plik tłumaczeń transmisji dowolnych łańcuchów (dotyczy tylko SOWA2SQL/MARC21 - i tylko w trakcie negocjacji struktury katalogu - tzn. podczas operacji HELLO i READ_DBDESC)
dbdesc.pot - plik tłumaczeń dotyczący wyłącznie struktury dbdesc (dotyczy wszystkich serwerów)
forms.pot - plik tłumaczeń dotyczący wyłącznie treści formularzy EPR oraz SFM

Ewentualna adaptacja tych plików dla poszczególnych języków i katalogów powinna być umieszczana w plikach o konstrukcji:

<nazwa>.custom.pot - zostanie użyty dla wszystkich katalogów w tym języku
<nazwa>.custom.<katid>.pot - zostanie użyty dla katalogu o ID <katid> w tym języku

Tworzenie nowych wersji językowych

Możliwe jest także stworzenie w całości nowej wersji językowej. Wymaga to przygotowania wszystkich plików z definicją tłumaczeń dla danego języka. Nowe języki mogą być zdefiniowane dla wszystkich lub tylko dla wybranej instancji katalogu.

Pliki języków dla wszystkich instancji należy umieszczać w katalogu site/lang/default/, zaś dla wybranej instancji w katalogu site/lang/<KatID>/, gdzie <KatID> to identyfikator instancji (np. site/lang/0/).

Tworzenie wersji zostanie omówione na przykładzie stworzenia nowego tłumaczenia dla języka niemieckiego.

Należy utworzyć plik z właściwościami wersji językowej (jeden plik opisuje wszystkie wersje językowe w podkatalogach):

Plik: lang/default/main.properties
de_DE.name=niemiecki
de_DE.description=Sprache: Deutsch
de_DE.icon=f-de

gdzie de_DE - to symbol języka, musi być tożsamy z nazwą podkatalogu, w którym będą umieszczone pliki definicji tłumaczenia.

Właściwość de_DE.icon określa nazwę klasy CSS dla ikony języka i powinna ta klasa zostać dodatkowo zdefiniowana w pliku site/custom/custom.css, np. tak:

Plik: site/custom/custom.css
#f-de
{
  width: 16px;
  height: 11px;
  background: transparent url("../media/f_de.png");
  white-space: nowrap;
  float: left;
  margin-left: 5px;
}

Natomiast w katalogu site/media/ - umieścić ikonę z flagą (w tym przypadku o nazwie f_de.png) o rozdzielczości 16 x 11 px.

 

W podkatalogu lang/default/de_DE/ umieścić należy komplet plików tłumaczeń (najlepiej posłużyć się przykładem tłumaczenia na język angielski):

*.properties - tłumaczenia statycznych tekstów używanych przez szablony stron

js/language.js - tłumaczenie statycznych tekstów używanych przez JavaScript

*.pot - tłumaczenia dynamicznych tekstów przesyłanych w języku polskim przez serwer aplikacji SOWY

 

Pliki *.properties mają konstrukcję: klucz=Tekst, gdzie klucze określają położenie tekstu w szablonie strony, np.:

Plik: lang/default/de_DE/main.properties
global.reader=Leser
global.submit=E-Mail
main.stopped=Der Server wurde angehalten
main.nolicence=Keine Lizenz
main.generated.by=Generiert von SOWA-WWW
main.generated.time=in %01.4f Sekunden
main.top.search=Suche

Plik js/language.js to zwykły kod w JavaScript, w którym definiuje się zmienne łańcuchowe, np.:

Plik: lang/default/de_DE/js/language.js
var xMain_reader = 'Leser';
var xMain_notlogged = 'Sie sind nicht einloggen';
var xMain_login = 'einloggen';
var xMain_logout = 'ausloggen';

Pliki *.pot zawierają zaś zdefiniowane pary łańcuchów msgid - zawierający tekst w języku polskim i msgstr - zawierający tekst tłumaczenia.

msgid "Witaj Świecie"
msgstr "Hallo Welt"

 


 

 

 • No labels