Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

 

 

Najważniejsze zmiany:

 • Podczas zamykania okna edycji czytelnika, jeśli nie miał on ustawionego hasła, hasło to zostanie automatycznie ustawione, oprócz tego, jeśli czytelnik ma wpisany adres e-mail, hasło to zostanie automatycznie do niego wysłane.
 • Dodany zewnętrzny moduł wysyłki poczty dzięki czemu można obsłużyć pewne niestandardowe ustawienia serwerów pocztowych, w planach jest wprowadzenie obsługi szablonów HTML, definiowanych przez biblioteki na potrzeby wysyłanej poczty.
 • Przy pomocy CFG_LOG_LEVEL można ustawić szczegółowość logów (0 - tylko najważniejsze, >=1 - pełniejsze logi, >=5 testy czasowe, >=10 szczegółowe logi developerskie).
 • Nowy parametr: CFG_BARKOD_BLOKOWANY - jeśli jest ustawiony na N, wówczas, możliwa jest reaktywacja wcześniej wyłączonego barkodu. UWAGA: można będzie przypisać czytelnikowi wcześniej unieważniony barkod, ale NIE przeniesie to żadnych historycznych operacji takich jak wypożyczenia, kary czy monity.
 • Obsługa dokumentów wieloegzemplarzowych w skontrum (egzemplarzy, które mają ten sam numer inwentarzowy, a różnią się wyłącznie końcówką identyfikatora).
 • Program grupowej wysyłki poczty na podstawie kategorii czytelniczych.
 • Podział kategorii wiekowych w statystykach, podział na 0..5, 6..12, 13..15 - wprowadzenie parametru CFG_WIEK_OPCJA.
 • Zestawienie - wykaz upomnień.
 • Możliwość sprofilowania formularzy edycyjnych.
 • Moduł obsługi czytelni.
 • Kilkanaście zestawień zostało zapisanych od nowa, działają bezpośrednio na danych przy użyciu SQL, co znacznie przyspieszyło ich wykonywanie.
 • Umożliwienie blokowania prolongat po wykonaniu ich określonej liczby.


Na tej stronie:

SowaSQL 1.65.22d z dnia 2013-06-12

Poprawione błędy

 • [SQL-657] - Zestaw upomnień - wybierz pozycje wykryty działał nieprawidłowo

SowaSQL 1.65.22a z dnia 2013-04-26

Poprawione błędy

 • [SQL-642] - Chodzenie po kolekcji w której znajdowały się rekordy bez przypisanych programów wyświetlania, powodowało zwracanie nieprawidłowej struktury do klienta.

 

SowaSQL 1.65.22 z dnia 2013-03-26

Poprawione błędy

 • [SQL-627] - wyszukiwanie danych podczas tworzenia kolekcji odbywało się tylko w pierwszych 256 znakach każdego pola.

Ulepszenia

 • [SQL-632] - znaczne przyspieszenie operacji na rekordach wieloegzemplarzowych oraz podczas wykonywania skryptów, które wielokrotnie korzystały z externala CFG.

SowaSQL 1.65.21 z dnia 2013-01-23

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-623] - Komenda cfg sowa2 ścieżka_do_pliku wczyta do bazy parametry zapisane w formacie sowa2 z przekazanego pliku

Więcej informacji na temat komendy cfg jest dostępnych na stronie z dokumentacją.

SowaSQL 1.65.20 z dnia 2013-01-16

Poprawione błędy

 • [SQL-408] - Procedura administracyjna przenumeruj_ubytek nie uwzględnia, że numer_ubytku jest unikalny wyłącznie w ramach jednej agendy.
 • [SQL-619] - Brak numeru pozycji ubytku w nagłówku protokołu ubytkowania
 • [SQL-618] - Numer pozycji egzemplarza na protokole ubytkowania nie jest zgodny z kolejnością sortowania po SN

Ulepszenia

 • [SQL-617] - Domyślny epr wyszukiwania zakładał, że autor to kind FO, problem polega na tym, że czasami jest to kind OT
 • [SQL-620] - Przebudowanie od podstaw procedury chodzenia po rekordach

SowaSQL 1.65.19 z dnia 2012-12-27

Informacje ogólne

Nowości

 • [SQL-615] - Program "Przeniesienie zgłoszonych do wybranych"
 • [SQL-602] - Umożliwić blokowania prolongat po wykonaniu ich określonej liczby
 • [SQL-605] - External WYPX, który zwróci ilość prolongat dla konkretnego egzemplarza w ramach aktualnego wypożyczenia

Ulepszenia

 • [SQL-611] - Możliwość użycia jednej | w SQL_FULL
 • [SQL-608] - Obsługa indeksu 3 w kol_browser
 • [SQL-616] - Użycie przycisku "stan" w kliencie administracyjnym powinno dodatkowo podawać wersję i datę wydania serwera SowaSQL

SowaSQL 1.65.18 z dnia 2012-12-11

Informacje ogólne

Ulepszenia

 • [SQL-599] Zmiana sposobu działania procedury ubytkowania - przyspieszenie + brak blokowania wypożyczalni.
 • [SQL-600] Egzemplarze na wydruku kartoteki ubytków powinny być sortowane po numerze identyfikatora.
 • [SQL-601] Zmiana tekstu Przewidziane na Wybrane na niektórych zestawieniach

Nowe zestawienia dostępne tylko w wersji z serwerem PostgreSQL

Kilkanaście zestawień napisanych od nowa, w wersji SQL, co umożliwia ich wielokrotnie szybszą pracę:

 • Zestawienie zamówień (SQL)
 • Zestawienie wpłat i wypłat (SQL)
 • Struktura zbiorów (SQL)
 • Zmiany w inwentarzu (SQL)
 • Tabela kodów kreskowych (SQL)
 • Praca czytelni (okres) (SQL)
 • Praca czytelni (miesiąc) (SQL)
 • Struktura wypożyczeń (okres) (SQL)
 • Struktura wypożyczeń (miesiąc) (SQL)
 • Statystyka wypożyczeń (okres) (SQL)
 • Statystyka wypożyczeń (miesiąc) (SQL)
 • Statystyka okresowa czytelników (SQL)
 • Statystyka miesięczna czytelników (SQL)
 • Liczba czytelników (SQL)
 • Sprzeczności skontrum (SQL)
 • Podsumowanie skontrum (SQL)
 • Lista egzemplarzy (SQL)
 • Techniczny wydruk tabeli (SQL)

 

SowaSQL 1.65.17 z dnia 2012-11-30

Informacje ogólne

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-598] - Moduł obsługi czytelni

Poprawione błędy

 • [SQL-597] - Problem z zapisem i odczytem z bazy znaku \ (w przypadku PostgreSQL od wersji 9.1+)

SowaSQL 1.65.16 z dnia 2012-11-12

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-590] - W procedurze importu czyt_del nie zapisywać barkodów które są już w bazie po imporcie czytelników.
 • [SQL-593] - Problem z wyświetlaniem informacji o rezerwacjach / zamówieniach
 • [SQL-595] - Problem z obsługą pola fld_rest podczas kasowania zawartości pola podstawowego
 • [SQL-596] - W specyficznej sytuacji (wykonywania skryptu na dużej ilości rekordów) - mógł wystąpić błąd index out of bound podczas blokowania rekordu do edycji
 • [SQL-591] - Okazało się, że w niektórych sytuacjach 4000 znaków jakie były przeznaczone na przechowanie treści e-maila do czytelnika to było za mało.

 

SowaSQL 1.65.15 z dnia 2012-10-10

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-582] - Niewłaściwie zwracana informacja o tym, na którym miejscu znajduje się czytelnik na liście zamawiających daną książkę.
 • [SQL-583] - External WYPG nie zwracał informacji o przetrzymaniach, przez co nie działał poprawnie nowy skrypt obsługi blokady konta czytelnika jeśli czytelnik miał przetrzymania.
 • [SQL-584] - Zestawienie zarejestrowanych czytelników zwraca nieprawidłowe rezultaty

Zadania dodatkowe

 • [SQL-514] - Dodać numer portu do nazwy pliku dla smailera.

 

SowaSQL 1.65.14 z dnia 2012-10-04

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-574] - Nowy formularz zapytania podstawowego był źle obsługiwany przez serwer - nie rozpoznawał pojedynczej pustej daty jako "dowolnej" jak to miało miejsce we wcześniejszym formularzu.
 • [SQL-575] - Zestawienie sprzeczności skontrum, mogło generować exception, w przypadku pewnych specyficznych danych egzemplarzy

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-573] - Możliwość użycia || w externalu SQLFULL

 

SowaSQL 1.65.13 z dnia 2012-10-03

Informacje ogólne

Nowa funkcjonalność

 • Procedura importu danych skontrum z baz Sowy 1.

SowaSQL 1.65.12 z dnia 2012-09-24

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-555] - External SQLEXECUTE, powinien zwrócić do skryptu błąd jeśli wystąpi exception podczas wykonywania zapytania. Obecnie cały skrypt jest przerywany
 • [SQL-560] - Niewłaściwy format przekazania kwoty kary w wyp_browser (zamiast kropki, powinien być przecinek)
 • [SQL-562] - Operacja change_payment działała nieprawidłowo - z tego powodu nieprawidłowo działała operacja zmiany kary z poziomu klienta wypożyczalni.

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-556] - External umożliwiający usunięcie zakresu egzemplarzy z tabel wypożyczalni.
 • [SQL-533] - Dodać możliwość ręcznego wpisywania zakresu lat w oknie tworzenia kolekcji.
 • [SQL-95] - Zestawienia wykaz upomnień.
 • [SQL-564] - Umożliwić sprofilowanie formularzy edycyjnych i plików akcji
 • [SQL-553] - External który zmieni użytkownikowi agendę przypisaną do prawa wypożyczanie

Drobne zmiany

 • [SQL-559] - Lista agend, które wyświetlają się na liście agend do włączenia / wyłączenia w kliencie wypożyczalni, powinna być generowana nie tylko z numerem agendy, ale również z jej nazwą.
 • [SQL-563] - W dbdesc zwracać placówka=NAZWA_PLACÓWKI_NA_PODSTAWIE_PRAWA_WYPOŻYCZANIE
 • [SQL-561] - Programy wymagają dodatkowego parametry "after".

SowaSQL 1.65.11a z dnia 2012-06-11

Informacje ogólne

Drobne zmiany

 • [SQL-552] - External WYPA (udostępnij) pozwala zmienić numer agendy jeśli egzemplarz ma status 'D' lub ' '

SowaSQL 1.65.11 z dnia 2012-04-16

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-210] - Jeśli w opisie pola, pojawiają się pionowe kreski (|) - nie są one wyświetlane w formularzu edycyjnym.
 • [SQL-550] - Wywołanie GetEntryTab dla kolekcji z niewłaściwym numerem powodował wygenerowanie i zwracanie do klienta exception zamiast pustej odpowiedzi
 • [SQL-551] - Jeśli nie udało się wygenerowanie miniaturki (np. uszkodzony JPG), serwer zwracał exception do klienta, teraz będzie zwracał pusty string.

SowaSQL 1.65.10 z dnia 2012-03-09

Uwaga, wersja 1.65.10 wymaga aktualizacji skryptów.

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-539] - Czasami po zwrocie, książka jest rezerwowana niewłaściwej osobie (nie pierwszej z listy oczekujących, tylko którejś z kolejnych)
 • [SQL-540] - Problem z wysyłką przypomnień o terminie zwrotu, jeśli oprócz globalnego CFG_PRZYPOMNIJ były jeszcze ustawione indywidualnie przypomnienia dla pojedynczych agend
 • [SQL-543] - Czytelnik po reaktywacji barkodu nie mógł być wyszukany przy pomocy legitymacji studenckiej, tylko po ręcznym wpisaniu.
 • [SQL-545] - Jeśli czytelnik prolongował książkę, na którą miał wystawione monity, i ponownie przekroczył terminy monitowania monit był wysyłany dopiero po przekroczeniu liczby monitów wygenerowanych za pierwszym razem.
 • [SQL-546] - Statystyka operacji automatycznych dla prolongaty zamówienia i prolongaty wypożyczenia działa tylko dla parametru "wszystkie agendy"
 • [SQL-547] - Podczas zapisu informacji statystycznych (op. zdalnych) do bazy, nie jest zapisywany numer agendy dla prolongaty zamówienia i prolongaty wypożyczenia.

Pozostałe

 • [SQL-534] - Jeśli CFG_PRZYPOMNIJ nie jest ustawiony - wyświetlać o tym komunikat tylko raz dziennie
 • [SQL-544] - Program grupowej wysyłki poczty - dla określonych grup czytelników.
 • [SQL-548] - Podział kategorii wiekowych na 0..5, 6..12, 13..15 - wprowadzenie parametru CFG_WIEK_OPCJA

Szczegóły techniczne

 • [SQL-515] - if cfg('CFG_SQL_VERSION')>'1.65.3' nie zadziała poprawnie z wersją 1.65.10...

SowaSQL 1.65.9 z dnia 2012-02-24

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-521] - Nie działa wywołanie żadnych programów opartych o API, poza wysyłką poczty.
 • [SQL-522] - Nie działają programy "kasuj wyniki skontrum" "przenieś braki względne..."
 • [SQL-531] - Błąd podczas wykonywania programu Popraw identyfikator

Pozostałe

 • [SQL-529] - CFG_DENOMINACJA w zestawieniu braków
 • [SQL-530] - CFG_DENOMINACJA w zestawieniu sprzecznych
 • [SQL-525] - Obsługa dokumentów wieloegzemplarzowych przez skontrum (egzemplarze, które mają ten sam numer inwentarzowy, a różnią się wyłącznie końcówką identyfikatora)

 

SowaSQL 1.65.8 z dnia 2011-12-12

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-501] - Brak przycisku prolongaty na WWW, złe formatowanie daty zwrotu w kliencie WWW
 • [SQL-502] - Data wykrycia monitu nie jest sformatowana (podczas przeglądana monitów czytelnika w kliencie wypożyczalni)
 • [SQL-503] - Na liście zamówień dla danej pozycji daty "złożono" i "ważne do" nie są sformatowane
 • [SQL-504] - Data "ważne do" na liście zamówień czytelnika nie jest sformatowana.
 • [SQL-508] - Jeśli był ustawiony parametr CFG_CZYTELNIK, a jednocześnie w sowa.inf był zdefiniowany czytelnik=, wówczas w DB_DESC, pojawiały się dwa wpisy czytelnik=, w chwili obecnej, priorytet ma wartość przypisana do CFG_CZYTELNIK
 • [SQL-511] - Po wykasowaniu rekordu czytelnika serwer nie pozostawiał w bazie informacji o kategorii czytelnika i jego daty urodzenia potrzebnych do celów statystycznych.
 • [SQL-513] - Podczas wykonywania niektórych zestawień statystycznych serwer nie brał pod uwagę wykasowanych czytelników.
 • [SQL-497] - Poprawić format daty w rezerwacjach / zamówieniach

Pozostałe

 • [SQL-492] - Tworzyć rezerwacje do pozycji o najniższej dostępnej sygnaturze.
 • [SQL-493] - Podczas kontroli czy można wypożyczyć pozycję - serwer sprawdza teraz, czy była ona wcześniej zarezerwowana przez czytelnika, jeśli tak pozwoli ją wypożyczyć nawet jeśli następuje przekroczenie limitu o tą jedną rezerwację.
 • [SQL-496] - Zwracać komunikat do klienta, jeśli nie da się wykonać programu administratora z powodu zablokowanych rekordów.
 • [SQL-498] - Poprawić format daty dla skryptów używanych przez magazyn_tcp
 • [SQL-506] - Dodać obsługę parametru CFG_BARKOD_BLOKOWANY - jeśli jest ustawiony na N, wówczas, możliwa jest reaktywacja wcześniej wyłączonego barkodu. UWAGA: można będzie przypisać czytelnikowi wcześniej unieważniony barkod, ale NIE przeniesie to żadnych historycznych operacji takich jak wypożyczenia, kary czy monity
 • [SQL-509] - W nazwie e-maila dla smailera, zmienić format daty na YYYY.MM.DD

SowaSQL 1.65.7 z dnia 2011-11-17

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-489] - W wersji 1.65.5 była wbudowana procedura aktualizacyjna która kasowała zbędne rezerwacje, ale nie udostępniała egzemplarzy, które po tej operacji pozostały ze statusem niedostępnym.

 

SowaSQL 1.65.6 z dnia 2011-11-17

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-491] - External INDEXES generował błędy.

Szczegóły techniczne

 • [SQL-490] - Dodać CFG_LAST_UPGRADE - niezależne od CFG_LAST_SOWA - ułatwi to prace rozwojowe serwera

 

SowaSQL 1.65.5 z dnia 2011-11-15

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-382] - Zestawienie zmian w księgozbiorze było generowane poprawnie tylko dla pierwszego wybranego roku (jeśli był zakres lat).
 • [SQL-473] - Po usunięciu czytelnika (samo-zapisanego) zarezerwowane przez niego książki pozostają ze statusem zarezerwowane.
 • [SQL-474] - Źle pojawia się opłata za monit, inna wyświetlana, inna na wydruku.
 • [SQL-483] - Problem z wpłatą kary -> komunikat o różnicy, mimo iż kwota wpłaty i kwota naliczona jest taka sama.
 • [SQL-484] - Można wykasować czytelnika, który ma rezerwacje, jeśli rezerwacje są w innej agendzie niż agenda w której czytelnik jest kasowany
 • [SQL-485] - Można wykasować czytelnika który ma kary - jeśli kary są w innej agendzie niż agenda w której czytelnik jest kasowany

Pozostałe

 • [SQL-409] - Dodać obsługę poziomu logowania. (CFG_LOG_LEVEL)
 • [SQL-477] - Logowanie informacji o niemożności zalogowania się czytelnika przez WWW, nie zawierało powodu odrzucenia przez serwer.
 • [SQL-487] - Dodać do logu informacje o blokadzie, jeśli nie można wykonać programu z powodu zablokowania rekordów.

Szczegóły techniczne

 • [SQL-486] - Procedura która podczas aktualizacji do nowej wersji wyczyści wszystkie rezerwacje przypisane do usuniętych kont

 

SowaSQL 1.65.4 z dnia 2011-11-04

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-349] - Poprawne usuwanie komentarzy ze skryptów, przed wstawieniem ich do DBDESC
 • [SQL-460] - Brak plików core i pełnego logowania błędów występujących podczas wykonywania externali dla modułu wypożyczalni.
 • [SQL-466] - Nie działa procedura "cofnij rozdysponowanie"
 • [SQL-467] - Nie działa procedura "rozdysponuj dokument ręcznie"
 • [SQL-470] - Problem z wykonywaniem niektórych skryptów związany z brakiem dodatkowego parametru potrzebnego do logowania.
 • [SQL-471] - Występował problem z zapisaniem się do biblioteki przez WWW

Pozostałe

 • [SQL-375] - Usunięto parametr sn_format z sowa.inf, pozostał CFG_SN_ED (wartość obu tych parametrów niepotrzebnie się duplikowała)
 • [SQL-459] - Informacje logowane podczas wystąpienia błędu w trakcie wykonywania skryptu, zostały znacznie rozbudowane.
 • [SQL-461] - Nowy external - INDEXES - zwraca listę kindów przypisanych w profilu dla zalogowanego użytkownika (oddzielone pionowymi kreskami)
 • [SQL-462] - Możliwość przypisania dla określonego indeksu innego kinda wyszukiwawczego niż to wynika ze standardowych ustawień.
 • [SQL-464] - Parametr fld_invisible w pliku sowa_module_kol_orders.xml pozwoli określić czy dany indeks ma być niewidzialny: w zakładkach klienta, w indeksie wyszukiwawczym lub dla przycisku indeks - w Wyszukiwaniu globalnym.

Szczegóły techniczne

 • [SQL-465] - Dodać procedurę upgrade do 1.65.4, która zaktualizuje już istniejące pliki sowa_module_kol_orders.xml jeśli był w nich użyty fld_invisible = T

 

SowaSQL 1.65.3 z dnia 2011-10-27

Poprawione błędy

 • [SQL-458] - Serwer nie obsługiwał poprawnie skryptu odpowiedzialnego za blokadę / limity wypożyczeń / rezerwacji. Przez co, blokady i limity nie były kontrolowane.

SowaSQL 1.65.2 z dnia 2011-10-24

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-400] - Nie działało odtwarzanie indeksów dla tabeli monitów (conv_idx mon)
 • [SQL-436] - Podczas przejścia na tryb rozsyłania e-maili "external" gdy w bazie były jakieś maile do wysyłania, każdy kolejny plik z mailem, zawierał całą ich listę, a powinno być tyle pojedynczych plików ile maili.
 • [SQL-442] - Brak komunikatów błędów podczas wykonywania programów administratora -> po stronie klienta.
 • [SQL-450] - Zmiany w External WYPI - uniemożliwiały rezerwację samozapisanego czytelnika, skrypt nie potrafił rozpoznać pustej odpowiedzi.
 • [SQL-451] - Po dodaniu operacji zamówień międzybibliotecznych w procedurze zamówień pojawił się błąd, który umożliwiał wielokrotne zamawianie tej samej pozycji.
 • [SQL-452] - Zestawienie - zarejestrowani czytelnicy (zakres), nie radził sobie z nieważnymi barkodami
 • [SQL-453] - Podczas przygotowywania upomnień, mogła zdarzyć się sytuacja, gdy ostatni e-mail był wysyłany na niewłaściwy adres.
 • [SQL-455] - Stałe CFG_SQL, CFG_SQL_DATE i CFG_SQL_VERSION były zwracane jako puste.
 • [SQL-456] - Nieprawidłowa data zwrotu w e-mailu z przypomnieniem o nadchodzącym terminie zwrotu.
 • [SQL-457] - Ostatnie powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu mogło zostać wysłane na zły adres, albo nie zostać wysłane wcale.

Pozostałe

 • [SQL-433] - Dodana do logu informacja o powodzie niepowodzenia logowania przez klienta WWW.
 • [SQL-416] - Dodatkowy parametr odpowiedzialny za to, czy formularz zapisania do biblioteki jest przesyłany do SowaWWW czy nie
 • [SQL-422] - Automatyczne wygenerowania hasła podczas programu zamykania rekordu czytelnika, jeśli hasło było puste - konieczna wymiana skryptu czytelnik-close.
 • [SQL-423] - Dodana wysyłka pocztą na przypisany dla danego czytelnika adres e-mail hasła dostępowego przez www jeśli zostało ustawione automatycznie na skutek działania skryptu czytelnik-close

Szczegóły techniczne

 • [SQL-401] - Naprawiona procedura LoadFromQuery -> próbowała odczytywać z bazy pola obsolete, których już tam nie ma.
 • [SQL-454] - Konstrukcja TSowaBarcode(wyp_load_obj(rec_id, C_FIELD_BARCODE_ID, TSowaBarcode, client, '')); była błędna -> nie uwzględniała tego, że barkod może być nieważny.
 • [SQL-447] - Funkcja która najpierw czyści tabelę do której należy dana lista, a później zapisuje w niej zawartość list.
 • [SQL-445] - Obsługa komendy interpretera Select, w przypadku gdy pattern jest = * powinna działać jako caseinsensitive, w przeciwnym wypadku casesesensitive.
 

SowaSQL 1.65.1 z dnia 2011-10-17

Poprawione błędy

 • [SQL-427] - Nie działał multilogin dla klienta WWW - obsługa parametru CFG_KINDS_FOR_LOGIN
 • [SQL-435] - Nie działało kasowanie rekordów czytelników samodzielnie zapisanych do biblioteki przez WWW.

 

SowaSQL 1.65.0 z dnia 2011-10-16

Informacje ogólne

Poprawione błędy

Pozostałe

 • [SQL-431] - Jeśli CFG_MAILER jest ustawiony jako external -> zapisywać pocztę jako pliki w CFG_MAILER_SPOOL

Szczegóły techniczne

 • [SQL-424] - Dodanie pola sender do TSowaMail
 • [SQL-350] - W procedurach odczytu i zapisu plików XML'a - dodano obsługę kodowania znaków specjalnych
 • [SQL-297] - Aktualizacja SowaSQL o zmiany w wersji plikowej Sowy - zmiany z wyp2_special
 • No labels