Najważniejsze zmiany:

 • Eksport / import czytelników z i do pliku tekstowego - co znacznie ułatwia i przyspiesza zarządzanie użytkownikami.
 • Możliwość wyłączenia blokowania rekordów przed wykonaniem programu administratora (przy wykonywaniu programów administratora na dużych kolekcjach - powyżej 20 - 30 tyś rekordów), znacznie przyspiesza (od kilku do kilkunastu minut) to rozpoczęcie wykonywania programu.
 • Możliwość zdecydowania czy skrypt administratora ma być przerywany po napotkaniu błędu zapisu rekordu, czy też ma być kontynuowany i nie zwracać uwagi na problemy.
 • Funkcje random i sort w interpreterze skryptów.
 • Obsługa zamówień między-bibliotecznych (w tym z poziomu WWW).
 • Obsługa zamówień pozycji do zakupu z poziomu WWW.
<h2>Informacje ogólne</h2>

<h3>Poprawione błędy</h3>
<ul> 
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-256'>SQL-256</a>] - Nieprawidłowo generowany numer kolejnego ubytku.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-257'>SQL-257</a>] - Brak obsługi parametru CFG_UBY_NU</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-260'>SQL-260</a>] - Nie można wykonać prolongaty w dniu zwrotu książki.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-261'>SQL-261</a>] - Problem podczas procedury zmiany barkodu jeśli nowy barkod istnieje już w bazie. </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-265'>SQL-265</a>] - Bardzo często nie w była poprawnie wykonywana procedura wylogowania użytkownika z wszystkich modułów. </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-266'>SQL-266</a>] - Problem z &quot;chodzeniem po rekordach&quot;, jeśli występują duplikaty. </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-267'>SQL-267</a>] - Problem z zestawieniem zwrotów na dzień </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-278'>SQL-278</a>] - Nieprawidłowo wyliczane miejsce czytelnika na liście zamówień.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-283'>SQL-283</a>] - Sekcja [PLIK] jest w plikach *.act w Windowsowej wersji serwera była niewłaściwie obsługiwana.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-285'>SQL-285</a>] - Procedura cofająca protokół ubytkowania działa nie do końca poprawnie.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-287'>SQL-287</a>] - Nieprawidłowe naliczanie sumy kar na wydruku monitu. </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-290'>SQL-290</a>] - Procedura zwrotu uszkodzonego egzemplarza niewłaściwie wpisuje numer agendy do tabeli ubytków.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-291'>SQL-291</a>] - Zawężanie kolekcji o lata wydania, czasami nie działało poprawnie.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-296'>SQL-296</a>] - Wylogowanie użytkownika nie powodowało ustawienia domyślnych profili.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-307'>SQL-307</a>] - Nie działa external New </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-328'>SQL-328</a>] - Mimo braku połączenia z bazą danych serwer - po 10 nieudanych próbach serwer się uruchamia, zamiast wyłączyć.</li> </ul> 

<h3>Pozostałe</h3>  
<ul> 
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-298'>SQL-298</a>] - External WYPB - zgłoś do wycofania - przyjmuje dodatkowy opcjonalny parametr - agenda udostępnienia </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-299'>SQL-299</a>] - External - WYPG - informacja o globalnym stanie kont czytelnika &lt;rekord&gt; - do napisania </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-300'>SQL-300</a>] - External - WYPZ - dodatkowa informacja - kto zamówił wydanie.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-258'>SQL-258</a>] - Zmienić komendę telnet conv_indx - dodać do niej dodatkowe parametry, które umożliwią odtworzenie indeksów w pojedynczej tabeli.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-259'>SQL-259</a>] - W procedurze logowania jeśli to możliwe, oprócz loginu podawać również numer sesji.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-264'>SQL-264</a>] - Dodać do logu brakującą informację o numerze sesji podczas logowania i wylogowywania użytkownika.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-274'>SQL-274</a>] - Export / import użytkowników.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-281'>SQL-281</a>] - Komenda users import -&gt; automatycznie zrzuci wcześniej aktualna listę użytkowników do pliku users.txt.bak</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-284'>SQL-284</a>] - Drobna zmiana w obsłudze procedury cofnięcia egzemplarza w procedurze ubytkowania.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-333'>SQL-333</a>] - Dodać możliwość wyłączenia blokowania rekordów przed wykonaniem programu administratora.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-306'>SQL-306</a>] - Funkcja random i sort w interpreterze i kompilatorze.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-331'>SQL-331</a>] - Dla kryterium oznaczonego jako niewidzialne, nie będzie aktywny przycisk indeks w formularzu tworzenia kolekcji.</li>  
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-263'>SQL-263</a>] - Obsługa komendy protokołu SowaTCP - USL_PING.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-272'>SQL-272</a>] - Nowy external DEF -&gt; zwraca kind dla przesłanego rec_type + str_type</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-280'>SQL-280</a>] - Dodatkowy external do wywoływania zapytań SQL -&gt; SQLFULL </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-303'>SQL-303</a>] - Możliwość zwrotu komunikatu błędu ze skryptu wyliczającego karę. </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-304'>SQL-304</a>] - External - DELETE - usunięcie rekordu </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-305'>SQL-305</a>] - Obsługa polecenia X (specjalne zamówienie) w protokole komend zamawiania dla klienta WWW. </li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-312'>SQL-312</a>] - Dodać external WYP- konieczny dla wypożyczalni między bibliotecznej.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-330'>SQL-330</a>] - Dodać możliwość blokowania wyświetlania kryterium jako zakładki, pozostawiając go jednocześnie jako kryterium wyszukiwawcze. </li>
</ul>
 
<h2>Szczegóły techniczne</h2>  

<ul>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-262'>SQL-262</a>] - Jeśli w ramach protokołu SOWA-TCP jest przesyłany pusty plik, serwer zwraca poprawnie -1.</li> 
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-319'>SQL-319</a>] - W czasie wykonywania programów administratora / skryptów itp, należy wykonać rollback w momencie wykrycia błędu podczas zapisywania dowolnego rekordu.</li> 
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-286'>SQL-286</a>] - Procedura zapisu listy do bazy, czasami niepoprawnie rozpoznawała, zmianę obiektu i nie zapisywała go, mimo, że powinna.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-293'>SQL-293</a>] - Na hello - zwracam początek DBDESC bez struktury + UTF8=N</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-294'>SQL-294</a>] - Dodać obsługę plików html do programów (zamiast epr) (jak jest html, wysyłam go jako htm i nie dołączam pliku akcji</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-295'>SQL-295</a>] - Przekodowanie znaków dla formatek html</li>
</ul>